Pregled kategorije

Obavezni predmeti

Obavezni predmeti

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

Cilj učenja srpskog jezika i književnosti je unapređivanje jezičke i funkcionalne pismenosti; sticanje i negovanje jezičke i književne kulture; osposobljavanje za tumačenje i vrednovanje književnih dela; afirmisanje i prihvatanje vrednosti humanističkog obrazovanja i vaspitanja učenika; razvijanje ličnog, nacionalnog i kulturnog identiteta,…

Obavezni predmeti

ENGLESKI JEZIK

Cilj učenja stranog jezika je da učenik usvajanjem funkcionalnih znanja o jezičkom sistemu i kulturi i unapređivanjem strategija učenja stranog jezika razvije komunikativnu kompetenciju, osposobi se za pismenu i usmenu komunikaciju, interkulturalno razumevanje i profesionalni razvoj. Razred Prvi Nedeljni fond časova…

Obavezni predmeti

LATINSKI JEZIK

Cilj učenja latinskog jezika jeste da se učenik usvajanjem funkcionalnih znanja o jezičkom sistemu latinskog jezika i rimskoj kulturi osposobi za razumevanje, prevođenje i interpretaciju prilagođenog teksta, prepoznavanje uticaja latinskog jezika na uobličavanje leksike i frazeologije u savremenim jezicima i uočavanje…

Obavezni predmeti

SOCIOLOGIJA

Cilj učenja Sociologije je da kroz ovladavanje osnovnim sociološkim pojmovima, teorijama, konceptima i principima, osposobi učenike da razumeju složenost i raznovrsnost funkcionisanja društva na lokalnom i globalnom nivou, faktore koji deluju u društvu i njihovu međuzavisnost, radi razvijanja znanja, veština…

Obavezni predmeti

PSIHOLOGIJA

Cilj učenja Psihologije je da učenik ovlada znanjima, razvije veštine i formira stavove koji će mu omogućiti da bolje razume složenost, raznovrsnost i razvojne aspekte psihičkog funkcionisanja ljudi u bio-socio-kulturnom kontekstu, da poveća kapacitet suočavanja sa izazovima adolescentskog doba i…

Obavezni predmeti

FILOZOFIJA

Cilj učenja Filozofije je da razvijanjem sposobnosti za sistematsko, samostalno, problemski intonirano, refleksivno, kreativno i kritičko mišljenje učenicima omogući i olakša misaono i vrednosno orijentisanje u savremenom svetu, da ih osnaži u formiranju sopstvenog pogleda na stvarnost i pruži im…

Obavezni predmeti

ISTORIJA

Cilj učenja istorije je da učenik, izučavajući istorijske događaje, pojave, procese i ličnosti, stekne znanja i kompetencije neophodne za razumevanje savremenog sveta, razvije veštine kritičkog mišljenja i odgovoran odnos prema sebi, sopstvenom i nacionalnom identitetu, kulturno-istorijskom nasleđu, poštovanju ljudskih prava i…

Obavezni predmeti

GEOGRAFIJA

Cilj učenja geografije je da učenik razvija sistem geografskih znanja i veština, svest i osećanje pripadnosti državi Srbiji, razumevanje suštine promena u svetu, negovanje i sticanje moralnih vrednosti, ekološke kulture, održivog razvoja, etničke i verske tolerancije koje će mu pomoći u…

Obavezni predmeti

BIOLOGIJA

Cilj učenja biologije je da učenik razvije biološku, opštu naučnu i jezičku pismenost, sposobnosti, veštine i stavove korisne u svakodnevnom životu, da razvije motivaciju za učenje i interesovanja za biologiju kao nauku, uz primenu koncepta održivog razvoja, etičnosti i prava budućih…

Obavezni predmeti

MATEMATIKA

Cilj učenja matematike je da učenik, usvajajući matematičke koncepte, znanja, veštine i osnove deduktivnog zaključivanja, razvije apstraktno i kritičko mišljenje, pozitivne stavove prema matematici, sposobnost komunikacije matematičkim jezikom i primeni stečena znanja i veštine u daljem školovanju i rešavanju problema iz…

Obavezni predmeti

FIZIKA

Cilj učenja fizike jeste sticanje funkcionalne naučne pismenosti, osposobljavanje učenika za uočavanje i primenu fizičkih zakona u svakodnevnom životu, razvoj logičkog i kritičkog mišljenja u istraživanjima fizičkih fenomena. Razred Prvi Nedeljni fond časova 2 časa Godišnji fond časova 74 časa  …

Obavezni predmeti

HEMIJA

Cilj učenja hemije je da učenik razvije hemijska i tehničko-tehnološka znanja, sposobnosti apstraktnog i kritičkog mišljenja, sposobnosti za saradnju i timski rad, kao pripremu za dalje univerzitetsko obrazovanje i osposobljavanje za primenu hemijskih znanja u svakodnevnom životu, odgovoran odnos prema sebi,…

Obavezni predmeti

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Cilj učenja računarstva i informatike je sticanje znanja, ovladavanje veštinama i formiranje vrednosnih stavova koji doprinose razvoju informatičke pismenosti neophodne za dalje školovanje, život i rad u savremenom društvu. Usvajanjem koncepata iz računarskih nauka, učenik razvija sposobnost apstraktnog i kritičnog mišljenja…

Skip to toolbar