Dodatna i dopunska nastava

Imajući u vidu različita predznanja, sposobnosti, radne navike i temperament učenika, kao i zahteve gradiva propisane školskim programom, opredelili smo se za rad u odeljenjima sa malim brojem učenika. Pedagoška praksa, međutim,  pokazuje da se i u tim uslovima učenici ustručavaju da traže dodatna objašnjenja na redovnim časovima, strepeći od eventualnog podsmeha druge dece. Kako nam je cilj da potpuno eliminišemo praksu privatnih časova, insistiramo da profesori kroz razne nastavne aktivnosti i testiranja u svakom trenutku imaju jasnu sliku o mogućnostima i ostvarenjima svakog učenika i da shodno tome reaguju.

biosmart sekcija

Dopunska nastava

Ukoliko je učenik, iz bilo kog razloga, u zaostatku sa usvajanjem gradiva ili se nedovoljno uključuje u aktivnosti na redovnim časovima, predmetni profesor je obavezan da mu organizuje časove dopunske nastave. Trajanje i broj tih časova je ograničen samo potrebama učenika, a termini se utvrđuju dogovorom profesora i učenika. Praksa pokazuje da je potreban mali broj individualnih časova da se nejasnoće razjasne i učenik osposobi za nesmetano praćenje gradiva.

Dodatna nastava

Za učenike koji pokazuju veću zainteresovanost ili talenat za matematiku, fiziku i informatičku grupu predmeta, organizuju se časovi dodatne nastave, na kojima se dublje obrađuju odgovarajuće nastavne teme i zadaci takmičarskog nivoa. Termini su utvrđeni rasporedom časova, s tim što je učenicima omogućeno da dodatna uputstva dobiju i putem mail-a ili telefonom.

Sekcije

Za grupu društvenih predmeta organizovane su sekcije, kroz koje učenici razvijaju posebna interesovanja za glumu, novinarstvo, umetnost, istraživanja u oblasti istorije, geografije, biologije i slično, a postignuća demonstriraju kroz priredbe, školski časopis “Smartovci” i izložbe.

Skip to toolbar