Obavezni predmeti

LATINSKI JEZIK

Cilj učenja latinskog jezika jeste da se učenik usvajanjem funkcionalnih znanja o jezičkom sistemu latinskog jezika i rimskoj kulturi osposobi za razumevanje, prevođenje i interpretaciju prilagođenog teksta, prepoznavanje uticaja latinskog jezika na uobličavanje leksike i frazeologije u savremenim jezicima i uočavanje značaja kulturnog nasleđa antičke kulture.

Razred Prvi
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 74 časa

 

ISHODI

Po završetku prvog razreda učenik će biti u stanju da:

OBLAST/TEMA SADRŽAJI
– čitapravilno uočavajući specifičnosti izgovora i pravopisa;

– određuje samostalno vrste reči razlikujući nominalne i verbalne kategorije;

– analizira morfološki i sintaksički rečenicu;

– prepoznaje osnovne istovetnosti, sličnosti i razlike upoređujući gramatiku maternjeg i latinskog, odnosno stranog i latinskog jezika;

– koristi samostalno dvojezične rečnike;

– prevodi uz pomoć nastavnika ili rečnika jednostavne rečenice sa latinskog na maternji jezik i obratno;

– razume i prevodi uz pomoć nastavnika ili rečnika prilagođen tekst sa latinskog na maternji jezik;

Teme iz kulturne istorije

– domus i insula – kako su Rimljani stanovali;

– odevanje;

– rimski forum;

– rimske državne institucije i rimska imena;

– pozorište i igre;

Latinski jezik i njegova rasprostranjenost.

Abeceda. Izgovor. Naglasak. Kvantitet sloga.

Vrste reči i njihova promena.

Kategorije nominalne i verbalne promene.

Imenske reči

I ili a deklinacija imenica i prideva.

II ili o deklinacija imenica i prideva.

III deklinacija imenica konsonantskih i vokalskih osnova (i prideva).

IV ili u deklinacija.

V ili e deklinacija.

Najvažniji izuzeci u deklinaciji.

Komparacija prideva. Supletivna i opisna komparacija.

– sastavlja kratke rečenice na latinskom jeziku, popunjavajući tekst ili povezuje delove teksta;

– iskazuje svoj utisak o tekstu, pozivajući se na sam tekst, i interpretira ga svojim rečima (na maternjem jeziku), referirajući na situacije iz okruženja, kao i na druga iskustva i znanja;

– usvaja određeni fond reči i izraza relevantan za buduće obrazovanje i bolje razumevanje terminologije u svim domenima života;

– prepoznaje i razume na osnovu latinskih reči i izraza značenje reči u maternjem i drugim jezicima;

– prepoznaje povezanost prošlosti i sadašnjosti uočavajući sličnosti i razlike u kulturama;

– prepoznaje tekovine i značaj antičke civilizacije;

– citira i upotrebljava jednostavne izreke u konkretnim situacijama;

– proširuje svoj rečnik i oplemenjuje i neguje kulturu govora i izražavanja;

– integriše pređeno i novo gradivo;

– razvija sistematičnost, samostalnost i odgovornost u radu;

– uočava neophodnost kontinuiranog učenja.

– rimska religija i kultovi;

– pisanje i izdavaštvo;

– terme i kupatila;

– škole i obrazovanje;

– culina Romana – kultura ishrane, Apicije;

– rimska vojska;

– Rim i Atina, Ilijada i Odiseja, helenistička kultura i Rodos;

– brak i porodica;

– sedam svetskih čuda;

– rimske provincije.

Teme u vezi sa ortoepijom, ortografijom i gramatikom

– pismo, izgovor i naglasak;

– vrste reči (promenljive i nepromenljive);

– deklinacije;

– komparacije;

– pomoćni glagol;

– konjugacije (načini, vremena i stanja);

– prilozi i predlozi;

– sintaksa pojedinih padeža.

Zamenice: lične, prisvojne, povratne, pokazne, odnosne, upitne.

Brojevi: osnovni i redni.

Glagoli

Indikativ vremenâ prezentske osnove aktiva i pasiva glagola svih konjugacija (i glagol esse).

Indikativ vremenâ perfekatske osnove.

Indikativ složenih vremena.

Imperativ prezenta (iglagol esse).

 

FAKULTATIVNE TEME (učenici ih mogu obraditi u vidu referata ili napraviti prezentaciju)

– Računanje vremena kod Rimljana;

– Ostaci rimskih gradova i arhitekture na tlu Srbije (Sirmium, Felix Romuliana, Viminacium, tabula Traiana…);

– Sedam rimskih kraljeva;

– Etrurci – misteriozna civilizacija;

– Pompeji i Herkulanum – gradovi pod pepelom i lavom;

– Rimski carevi – Neron i prvi progoni hrišćana (lektira – Svetonije Trankvil, Dvanaest rimskih careva)

 

Razred Drugi
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 74 časa

 

STANDARDI ISHODI

Po završetku razreda učenik će biti u stanju da:

TEMA

i ključni pojmovi sadržaja programa

2. ST.1.1.1. Razume kraće poruke, obaveštenja i uputstva koja se saopštavaju razgovetno i polako.

2. ST.1.1.3. Shvata opšti smisao informacije ili kraćih monoloških izlaganja u obrazovnom i javnom kontekstu.

2.ST.1.2.1. Razume opšti smisao jednostavnih kraćih tekstova u vezi s bliskim temama, u kojima preovlađuju frekventne reči i internacionalizmi.

2.ST.1.2.2. Pronalazi potrebne informacije u jednostavnim tekstovima.

2.ST.1.2.5. Razume kratke adaptirane odlomke književnih dela, i druge pojednostavljene tekstove koji se odnose na civilizacijske tekovine, kulturu i običaje.

2.ST.1.3.3. Traži i daje jednostavne informacije, u privatnom, javnom i obrazovnom kontekstu.

2.ST.1.4.4. Piše jednostavne tekstove prema modelu, uz pomoć ilustracija, tabela, slika, grafikona, detaljnih uputstava.

2.ST.1.5.2. Sastavlja kratke, razumljive rečenice koristeći jednostavne jezičke strukture. 2.ST.1.5.3. Ima uglavnom jasan i razumljiv izgovor.

2.ST.1.5.4. Piše s odgovarajućom ortografskom tačnošću uobičajene reči koje koristi u govoru.

2.ST.2.1.1. Razume suštinu i bitne pojedinosti poruka, uputstava i obaveštenja o temama iz svakodnevnog života i delatnosti.

2.ST.2.1.3. Razume suštinu i bitne pojedinosti monološkog izlaganja u obrazovnom i javnom kontekstu ukoliko je izlaganje jasno i dobro strukturirano.

2.ST.2.2.1. Razume opšti smisao i relevantne informacije u tekstovima o bliskim temama iz obrazovnog i javnog konteksta.

– razume jednostavan izvorni ili adaptirani tekst na latinskom jeziku;

– uoči poruku i protumači sadržaj pročitanog teksta;

– identifikuje različite odnose u tekstu, među rečenicama i unutar rečenica;

– prevede pročitano s osloncem na komentar i/ili dvojezični rečnik;

– primeni pravila latinske glagolske i imenske promene, kao i morfologije nepromenjivih reči;

– izloži pravila latinske glagolske i imenske promene, kao i morfologije nepromenjivih reči;

– identifikuje funkciju reči, sastav i funkciju različitih rečeničnih konstituenata kao i delova složene rečenice;

– upotrebi, pasivno i aktivno, osnovni latinski vokabular;

– koristi dvojezični rečnik na svrsishodan način, uz poznavanje rečničkog oblika latinskih reči i ostalih rečničkih konvencija;

JEZIK

Morfologija

Imenske reči

– Nepravilnosti i manje frekventni obrasci imenske promene.

Glagoli

– Morfologija glagolskih načina, uklj. konjunktiv i nefinitni oblici glagola.

– Nepravilnosti i manje frekventni obrasci glagolske promene.

Sintaksa

Sintaksa padeža

– Upotpunjavanje i sistematizacija.

Sintaksa proste rečenice

– Glavni tipovi; glavne funkcije konstituenata.

– Glagolski načini u prostoj rečenici.

– Glavni tipovi imeničke sintagme.

Sintaksa složene rečenice

– Glavni tipovi zavisnih klauza i nefinitnih konstrukcija.

KLASIČNA CIVILIZACIJA

– Klasični književni žanrovi i kulturni obrasci kao precedent moderne civilizacije.

– Latinski posle Rimljana.

– Elementi i putevi klasičnog nasleđa do danas.

2.ST.2.2.2. Otkriva značenje nepoznatih reči na osnovu konteksta koji mu je blizak. 2.ST.2.2.6. Razume adaptirane književne tekstove i prilagođene tekstove koji se odnose na civilizacijske tekovine, kulturu i običaje svog i drugih naroda.

2.ST.2.3.5. Izlaže već pripremljenu prezentaciju o temama iz svog okruženja ili struke.

2.ST.2.4.3. Piše, prema uputstvu, deskriptivne i narativne tekstove o raznovrsnim temama iz oblasti ličnih interesovanja i iskustava.

2.ST.2.5.2. Pravilno razume i koristi veći broj složenijih jezičkih struktura.

2.ST.2.5.3. Ima sasvim razumljiv izgovor.

2.ST.2.5.5. Prepoznaje formalni i neformalni registar; poznaje pravila ponašanja i razlike u kulturi, običajima i verovanjima svoje zemlje i zemlje čiji jezik uči.

2.ST.3.1.2. Razume prezentaciju ili predavanje sa složenom argumentacijom uz pomoć propratnog materijala.

2.ST.3.2.1. Prepoznaje temu i shvata sadržaj raznovrsnih tekstova, primenjujući odgovarajuće tehnike/vrste čitanja.

2.ST.3.2.6. Razume odlomke originalnih književnih dela i tekstove koji se odnose na civilizacijske tekovine, kulturu i običaje svog i drugih naroda.

2.ST.3.3.1. Aktivno učestvuje u formalnim i neformalnim razgovorima/diskusijama o opštim i stručnim temama, s jednim ili više sagovornika.

2.ST.3.4.5. Piše izveštaj/prevodi sadržaje i informacije iz dužih i složenijih tekstova iz različitih oblasti koje čita ili sluša (npr. prepričava, opisuje, sistematizuje i sl.).

2.ST.3.5.2. Razume celokupni repertoar gramatičkih struktura i aktivno koristi sve uobičajene gramatičke strukture.

2.ST.3.5.3. Ima jasan i prirodan izgovor i intonaciju.

2.ST.3.5.5. Poznaje i adekvatno koristi formalni i neformalni jezički registar.

– poveže elemente latinskog vokabulara sa srodnim rečima u maternjem i stranim modernim jezicima, oplemenjujući svoju kulturu govora i izražavanja;

– primeni, u različitim situacijama, svoje poznavanje klasične kulture (naročito u njenom književnom aspektu) i klasične civilizacije, političke i kulturne istorije klasičnih naroda, njihove svakodnevice, verovanja, mitova i legendi;

– razume smisao i vrednost duhovnog nasleđa klasične civilizacije, kao i njenih materijalnih ostataka na našem tlu i drugde.

 

 

NAPOMENA: U pismene provere znanja ubrajaju se tri pismena zadatka (od ovih jedan u prvom polugodištu) i kontrolni zadaci.

Skip to toolbar