Pedagoški profil

„Svaki naš đak ne sme da bude puki broj. Moramo da se odnosimo prema svakom od njih kao prema jedinstvenom čoveku. To jedino možemo da uradimo ako znamo šta voli, šta ne voli, čemu se raduje, zbog čega nije raspoložen. Tako ćemo da dobijemo da nas se seća sa velikim osmehom i ponosom!“

Dragan Rakita, jedan od osnivača

Svaki učenik ima svoj pedagoški profil. Dva puta u toku školske godine, nastavnici daju procenu za svakog učenika prema unapred utvrđenim stavkama (Učenik redovno dolazi na nastavu, Učenik je aktivan na času, Učenik se prema nastavniku odnosi sa poštovanjem i uvažavanjem, Učenik se prema drugovima u odeljenju odnosi sa poštovanjem i uvažavanjem, Učenik preferira grupni rad, Učenik preferira individualni rad, Učenik dolazi spreman na čas, Učenik na pitanja nastavnika odgovara precizno i jasno, Učenik ometa nastavu…). Njihova procena se iskazuje grafičkim prikazom na osnovu koje školski psiholog vrši analizu rezultata i daje preporuke za dalji rad.

web pedagoski profil ucenika 2013

 

Cilj pedagoškog profila je:

  • Kontinuirano praćenje i analiza učenikovog ponašanja i postignuća.

Zadaci pedagoškog profila su:

  • Dijagnostikovanje promena u ponašanju i postignuću učenika.
  • Savetodavni rad kao oblik blagovremenog reagovanja i intervencije na trenutne pokazatelje rezultata učenika.
  • Dijagnostikovanje onih oblika ponašanja i nivoa postignuća kod kojih je neophodna intervencija u smislu korekcije i podrške radi produktivnijeg postignuća i adekvatnijeg razvoja ličnosti.
  • Dijagnostikovanje učenikovih snaga i negovanje adekvatnih, prosocijalnih oblika ponašanja.
Skip to toolbar