Pregled kategorije

OPŠTI NASTAVNI PREDMETI

OPŠTI NASTAVNI PREDMETI

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

Cilj učenja srpskog jezika i književnosti je unapređivanje jezičke i funkcionalne pismenosti; sticanje i negovanje jezičke i književne kulture; osposobljavanje za tumačenje i vrednovanje književnih dela; afirmisanje i prihvatanje vrednosti humanističkog obrazovanja i vaspitanja učenika; razvijanje ličnog, nacionalnog i…

OPŠTI NASTAVNI PREDMETI

ENGLESKI JEZIK

Cilj učenja stranog jezika je da učenik usvajanjem funkcionalnih znanja o jezičkom sistemu i kulturi i unapređivanjem strategija učenja stranog jezika razvije komunikativnu kompetenciju, osposobi se za pismenu i usmenu komunikaciju, interkulturalno razumevanje i profesionalni razvoj. Razred Prvi Nedeljni…

OPŠTI NASTAVNI PREDMETI

ISTORIJA

Cilj učenja Istorije je da učenik, izučavajući istorijske događaje, pojave, procese i ličnosti, stekne znanja i kompetencije neophodne za razumevanje savremenog sveta, razvije veštine kritičkog mišljenja i odgovoran odnos prema sebi, sopstvenom i nacionalnom identitetu, kulturno-istorijskom nasleđu, poštovanju ljudskih…

OPŠTI NASTAVNI PREDMETI

GEOGRAFIJA

Cilj učenja Geografije je da učenik razvija sistem geografskih znanja i veština, svest i osećanje pripadnosti državi Srbiji, razumevanje suštine promena u svetu, negovanje i sticanje moralnih vrednosti, ekološke kulture, održivog razvoja, etničke i verske tolerancije koje će mu…

OPŠTI NASTAVNI PREDMETI

MUZIČKA KULTURA

Cilj učenja Muzičke kulture je da kod učenika razvije svest o značaju i ulozi muzičke umetnosti kroz razvoj civilizacije i društva, da na osnovu stečenih znanja podstakne učenike na stvaralačko i kritičko mišljenje, razvije estetske kriterijume u cilju formiranja…

OPŠTI NASTAVNI PREDMETI

FIZIKA

Cilj učenja fizike jeste sticanje funkcionalne naučne pismenosti, osposobljavanje učenika za uočavanje i primenu fizičkih zakona u svakodnevnom životu, razvoj logičkog i kritičkog mišljenja u istraživanjima fizičkih fenomena. Razred Prvi Nedeljni fond časova 2 časa Godišnji fond časova 74…

OPŠTI NASTAVNI PREDMETI

HEMIJA

Cilj učenja Hemije je da učenik razvije hemijska i tehničko-tehnološka znanja, sposobnosti apstraktnog i kritičkog mišljenja, sposobnosti za saradnju i timski rad, kao pripremu za dalje univerzitetsko obrazovanje i osposobljavanje za primenu hemijskih znanja u svakodnevnom životu, odgovoran odnos…

OPŠTI NASTAVNI PREDMETI

FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANjE

Cilj učenja fizičkog i zdravstvenog vaspitanja je da učenik kontinuirano razvija znanja, fizičke sposobnosti i motoričke veštine u skladu sa vrednostima fizičkog vežbanja, potrebama za očuvanje i unapređivanje zdravlja i daljeg profesionalnog razvoja. Razred Prvi Nedeljni fond časova 2…

OPŠTI NASTAVNI PREDMETI

BIOLOGIJA

Cilj nastave biologije je da učenici razviju biološku, opštu naučnu i jezičku pismenost, interesovanja za biologiju kao nauku, uz primenu koncepta održivog razvoja, motivaciju za učenje, sposobnosti, veštine i stavove korisne za njihovo akademsko obrazovanje, profesionalni razvoj i svakodnevni…

OPŠTI NASTAVNI PREDMETI

PSIHOLOGIJA

Cilj učenja Psihologije je da učenik ovlada znanjima, razvije veštine i formira stavove koji će mu omogućiti da bolje razume složenost, raznovrsnost i razvojne aspekte psihičkog funkcionisanja ljudi u bio-socio-kulturnom kontekstu, da poveća kapacitet suočavanja sa izazovima adolescentskog doba…

OPŠTI NASTAVNI PREDMETI

LIKOVNA KULTURA

Cilj nastave predmeta Likovna kultura je unapređivanje likovne pismenosti i estetskih kriterijuma, osposobljavanje za uspešnu vizuelnu i verbalnu komunikaciju. III razred (1 čas nedeljno, 37 časova godišnje) SADRŽAJI PROGRAMA I Celina a) Opšti pojmovi Šta je umetnost. Umetnost u prostoru,…

OPŠTI NASTAVNI PREDMETI

SOCIOLOGIJA

Cilj učenja Sociologije je da kroz ovladavanje osnovnim sociološkim pojmovima, teorijama, konceptima i principima, osposobi učenike da razumeju složenost i raznovrsnost funkcionisanja društva na lokalnom i globalnom nivou, faktore koji deluju u društvu i njihovu međuzavisnost, radi razvijanja znanja,…

OPŠTI NASTAVNI PREDMETI

FILOZOFIJA

Cilj učenja Filozofije je da razvijanjem sposobnosti za sistematsko, samostalno, problemski intonirano, refleksivno, kreativno i kritičko mišljenje učenicima omogući i olakša misaono i vrednosno orijentisanje u savremenom svetu, da ih osnaži u formiranju sopstvenog pogleda na stvarnost i pruži…

Skip to toolbar