OPŠTI NASTAVNI PREDMETI

MUZIČKA KULTURA

Cilj učenja Muzičke kulture je da kod učenika razvije svest o značaju i ulozi muzičke umetnosti kroz razvoj civilizacije i društva, da na osnovu stečenih znanja podstakne učenike na stvaralačko i kritičko mišljenje, razvije estetske kriterijume u cilju formiranja odgovornog odnosa prema očuvanju muzičkog nasleđa i kulture svoga i drugih naroda i daljeg profesionalnog i ličnog razvoja.

Razred Prvi
Nedeljni fond časova 1 čas
Godišnji fond časova 37 časova

 

ISHODI 

Po završetku razreda učenik će biti u stanju da:

TEMA i 

ključni pojmovi sadržaja programa

– prepozna društveno-istorijski i kulturološki ambijent u kome se razvijaju različiti vidovi muzičkog izražavanja; 

– demonstrira poznavanje muzičke terminologije i izražajnih sredstava muzičke umetnosti u sklopu predloženih tema;

– prepozna obrađene muzičke stilove i žanrove prema osnovnim karakteristikama;

– prepozna muziku različitih naroda Starog veka;

– uoči sličnosti i razlike između ranohrišćanske, pravoslavne i rimokatoličke duhovne muzike;

– sagleda ulogu muzike u srednjovekovnoj Srbiji u odnosu na muziku vizantijske i gregorijanske tradicije srednjeg veka;

Uvod u muziku 

Čovek i muzika. Muzika u društvu.

Muzika kroz vekove.

Slušanje – izbor muzičkih primera za slušanje u skladu sa temama.

Muzika u prvobitnoj društvenoj zajednici i kulturama starog veka 

Koreni muzike i njene prvobitne uloge.

Muzika u životu starih istočnih naroda, Grčke i Rima (uloga, instrumenti, oblici).

Slušanje

Primeri tradicionalne narodne muzike raznih naroda, plemenskih zajednica i etničkih grupa.

Izvođenje jednostavnijih muzičkih primera u vezi sa obrađenom temom.

– razlikuje renesansnu polifoniju od srednjovekovnog višeglasja; 

– prepozna reprezentativne muzičke primere najznačajnijih predstavnika od renesanse do muzike XX veka;

– analizira načine korišćenja izražajnih sredstava, u odabranim muzičkim primerima, iz različitih kultura, stilova i žanrova;

– klasifikuje muzičke oblike prema muzičko-istorijskom periodu;

– poveže muzičke oblike sa izvođačkim sastavom;

– objasni nastanak i razvoj opere;

– prepozna uticaj i prisustvo muzičkih odlika ranijih stilova u muzici savremenog doba;

– izrazi doživljaj muzike jezikom drugih umetnosti (ples, gluma, pisana ili govorna reč, likovna umetnost);

– komentariše svoje i utiske drugih o odslušanim muzičkim delima;

– objasni ulogu svih aktera u prezentaciji muzičkog dela/žanrova (kompozitor, izvođač, koreograf, režiser…);

– koristi mogućnosti IKT-a (korišćenjem matrica, karaoke programa, audio snimaka) za samostalno istraživanje, izvođenje i stvaralaštvo;

– kritički prosuđuje uticaj muzike na zdravlje;

– poštuje pravila muzičkog bontona.

Muzika srednjeg veka 

Ranohrišćanska muzika. Vizantijsko pevanje.

Gregorijanski koral.

Rani oblici višeglasja: organum, diskant, motet.

Svetovna muzika srednjeg veka: trubaduri, truveriminezengeri.

Duhovna i svetovna muzika u srednjevekovnoj Srbiji.

Muzika srednjeg veka kao inspiracija za umetničku i popularnu muziku.

Slušanje

Izvođenje jednostavnijih muzičkih primera u vezi sa obrađenom temom.

Muzika renesanse 

Tri veka velikih dostignuća u umetnosti (14,15,16. vek).

Razvoj duhovnog i svetovnog vokalnog višeglasja. Motet, misa i madrigal.

Najveći predstavnici renesansne vokalne muzike: Đ. P. da Palestrina, Orlando di Laso, J. P. Galus.

Slušanje

Izvođenje jednostavnijih muzičkih primera u vezi sa obrađenom temom.

Muzika baroka i rokokoa 

Nova umetnička i muzička stremljenja u epohi baroka.

Pojava opere, njen razvoj i najistaknutiji predstavnici: K. Monteverdi, Ž. B Lili, H. Persl.

Razvoj instrumentalnih oblika: svita, barokna sonata, barokni koncert, fuga.

Razvoj vokalno-instrumentalnih oblika u baroku: kantata, oratorijum, pasija.

Predstavnici instrumentalne muzike u baroku i rokokou: A. Koreli, A. Vivaldi, J. S. Bah, G.F. Hendl, D. Skarlati.

Kriza italijanske opere serije i reforma K. V. Gluka.

Rađanje komične opere i njeni prvi predstavnici: Đ. B. Pergolezi i D. Čimaroza.

Slušanje

Izvođenje jednostavnijih muzičkih primera u vezi sa obrađenom temom.

Muzika klasicizma 

Razvoj klasične sonate, koncerta i simfonije.

Počeci kamerne muzike (vokalno-instrumentalna i operska dela).

Predstavnici bečke klasike:

J. Hajdn, V. A. Mocart, L. van. Betoven.

Slušanje

Izvođenje jednostavnijih muzičkih primera u vezi sa obrađenom temom.

Romantizam – vokalno-instrumentalna i instrumentalna muzika 

Opšta obeležja romantizma u muzici i karakteristični oblici apsolutne i programske muzike.

Slušanje

Izvođenje jednostavnijih muzičkih primera u vezi sa obrađenom temom.

Opera i balet u romantizmu 

Razvoj opere u Italiji (Đ. Verdi), Nemačkoj (R. Vagner).

Slušanje

Izvođenje jednostavnijih muzičkih primera u vezi sa obrađenom temom.

Nacionalne škole 

Razvojnacionalnihškola kod Rusa (Ruska petorka, P. I. Čajkovski); Čeha (B. B. Smetana, A. Dvoržak); Srba (K. Stanković, J. Marinković, S. Mokranjac).

Slušanje

Impresionizam 

Osnovna obeležja impresionizma u muzici i glavnipredstavnici, K. Debisi i M. Ravel.

Slušanje

Muzika xx veka 

Glavni stilski pravci u razvoju muzike XX veka, najznačajniji kompozitori i njihova dela: A. Šenberg, I. Stravinski, S. Prokofjev, D. Šostakovič i B. Bartok.

Stilski pravci: ekspresionizam, neoklasicizam.

Slušanje

Muzičkostvaralaštvo i muzički život Srbije od XX veka 

Počecirazvojamodernemuzike – P. Konjović, M. Milojević, S. Hristić, V. Mokranjac, Despić, K. Babić, Lj. Marić.

Slušanje

Popularna i primenjena muzika 

Džez, zabavna muzika, mjuzikl, rok, pop i pank muzika. Tradicionalna narodna pesma i građanska pesma.

Predstavnici: Dž. Geršvin, L. Bernštajn, Đ. K. Menoti…

Primenjena muzika :Filmska i scenskamuzika

Skip to toolbar