Stručni nastavni predmeti

Računarski sistemi

Cilj nastave predmeta Računarski sistemi je upoznavanje sa osnovnim informatičkim pojmovima, sa strukturom i načinom funkcionisanja računarskih sistema i najrasprostranjenijim arhitekturama savremenih računarskih sistema.

Razred Prvi
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 70 časova

SADRŽAJI PROGRAMA

  • Pojam računarskog sistema, informacije, digitalni zapis i obrada podataka, kodiranje (4+2);
  • Istorijat razvoja računarskih sistema (4+0);
  • Struktura hardvera, hardverske komponente: procesori, unutrašnje memorije, spoljašnje memorije, ulazno-izlazni uređaji (8+4);
  • Struktura softvera: operativni sistemi, razvojni softver, korisnički softver (4+2);
  • Zapis podataka u računaru: označeni i neoznačeni brojevi, brojevi u pokretnom zarezu, slika, zvuk, video-zapisi (8+4);
  • Bulova algebra i logičke komponente računara (8+4);
  • Arhitektura savremenih računarskih sistema, programiranje u asemblerskim jezicima (8+4);
  • Računarske mreže i internet (4+2).

NAPOMENA: U okviru predmeta predviđena je izrada dva pismena zadatka u trajanju od po dva časa. Za ispravku svakog pismenog zadatka predviđen je po jedan čas.

Skip to toolbar