Stručni nastavni predmeti

Računarski sistemi

CILJ nastave predmeta Računarski sistemi je upoznavanje sa osnovnim informatičkim pojmovima, sa strukturom računarskog sistema i najrasprostranjenijim arhitekturama savremenih računarskih sistema.

ZADACI nastave predmeta Računarski sistemi su:

 • upoznavanje različitih brojevnih sistema, ovladavanje osnovnim aritmetičkim operacijama i procesom prevođenja brojeva iz jednog brojevnog sistema u drugi;
 • sagledavanje veze između Bulove algebre i komponenti računarskog sistema;
 • upoznavanje strukture i načina funkcionisanja savremenih računarskih sistema;
 • sticanje znanja o ulozi svake komponente računarskog sistema;
 • upoznavanje arhitekture višeprocesorskih sistema i računarskih mreža.

SADRŽAJI PROGRAMA ZA I RAZRED (2 časa nedeljno, 72 časa godišnje):

 • pojam informacije, zapis i obrada podataka, kodiranje (4+2);
 • brojevni sistemi, prevođenje iz jednog brojevnog sistema u drugi (6+4);
 • Bulova algebra i logičke komponente računara (4+4);
 • struktura savremenih računarskih sistema (4+0);
 • struktura hardvera, način povezivanja hardverskih komponenti (arhitekture savremenih računara), hardverske komponente: mikroprocesori, unutrašnje memorije, spoljašnje memorije, ulazno-izlazni uređaji (10+6)
 • struktura softvera: operativni sistemi, razvojni softver, korisnički softver (4+6);
 • višeprocesorski sistemi i napredne arhitekture računara, računarske mreže i internet (6+6).

Predmet Računarski sistemi odnosi se na teorijske osnove savremenih računskih sredstava, ali i na praktičnu primenu teorijskih rezultata u konstrukciji računara. Dakle, pored upoznavanja teorijskih osnova, potreban je i praktičan rad u laboratoriji gde učenici treba da spajaju pojedine računarske komponente u upotrebljive celine.
U okviru predmeta predviđena je izrada dva pismena zadatka u trajanju od po dva časa. Za ispravku svakog pismenog zadatka predviđen je po jedan čas. Časovi predviđeni za izradu i popravak pismenog zadatka nisu ušli u fond za realizaciju pojedinih nastavnih tema.

Skip to toolbar