Stručni nastavni predmeti

Primena računara

CILJ nastave predmeta Primena računara je osposobljavanje učenika za korišćenje računarskih programa namenjenih primeni računara u različitim oblastima i osposobljavanje za upotrebu računara u daljem obrazovanju.

ZADACI nastave predmeta Primena računara su:

 • ovladavanje korišćenjem standardnih grafičkih operativnih sistema na nivou krajnjeg korisnika kao i korišćenjem interneta i elektronskom komunikacijom;
 • ovladavanje korišćenjem standardnih programa za obradu teksta na računaru;
 • ovladavanje korišćenjem standardnih programa za rad sa tabelama;
 • ovladavanje korišćenjem standardnih programa za kancelarijsko poslovanje;
 • ovladavanje korišćenjem baza podataka u okviru jednostavnijih programa;
 • ovladavanje osnovama multimedijalnih programa i samostalno kreiranje jednostavnijih multimedijalnih prezentacija;
 • ovladavanje korišćenjem standardnih programa za primenu računara u matematici i statistici;
 • upoznavanje sa osnovnim elementima veštačke inteligencije.

SADRŽAJI PROGRAMA ZA I RAZRED (3 časa nedeljno, 108 časova godišnje):

 • upoznavanje sa grafičkim operativnim sistemom zasnovanim na prozorima, pokretanje programa i korišćenje jednostavnika programa (kalkulator, paint, notepad). Rad sa datotekama i periferijskim uređajima (kopiranje, premeštanje, preimenovanje). Podešavanje karakteristika grafičkog radnog okruženja (izgled prozora, način prikaza ikona, rezolucije ekrana). Instalacija nekih komponenti (na primer fontova) (10+8);
 • korišćenje interneta, internet-pretraživači, komunikacija preko interneta (4+4);
 • obrada teksta na računaru: kreiranje, čuvanje, otvaranje dokumenata; formatiranje (izbor fonta, poravnanja, izrada stilova); ubacivanje različitih objekata i njihovo uklapanje u tekst; rad sa tabelama, generisanje obrazaca, cirkularnih pisama (12+16);
 • rad sa tabelama: kreiranje tabela, formatiranje tabele, tabelarne kalkulacije, povezivanje sa bazama podataka, filtriranje podataka, sortiranje tabela, grafički prikazi tabela, kreiranje različitih izveštaja (14+18);
 • vođenje evidencija u kancelarijskom poslovanju: kreiranje podsetnika, planiranje poslova, evidencija kontakt adresa, razmena poruka u okviru računarske mreže, (4+6).

SADRŽAJI PROGRAMA ZA II RAZRED (2 časa nedeljno, 72 časa godišnje):

 • modeliranje i kreiranje osnovnih baza podataka: dizajniranje tabela, uspostavljanje veza među njima, pravljenje upita, dizajniranje formi i izveštaja (18+10);
 • crtanje na računaru: kreiranje, čuvanje, otvaranje dokumenata, korišćenje različitih alata za crtanje, senčenje i bojenje, tehničko crtanje na računaru (5+5);
 • obrada crteža i fotografija na računaru (3+3);
 • animacija na računaru (4+4);
 • obrada zvuka na računaru: različiti tipovi zvučnih zapisa, snimanje zvuka, konverzija u različite formate (2+2);
 • audio i video formati (2+2);
 • kreiranje multimedijalne prezentacije (4+8).

SADRŽAJI PROGRAMA ZA III RAZRED (2 časa nedeljno, 72 časa godišnje):

 • osnovne mogućnosti programa za primenu računara u matematici (2+0);
 • korišćenje programa za obično izračunavanje: tipovi podataka i objekata, elementarna numerička izračunavanja, konstante promenljive, funkcije, aritmetički i logički operatori i funkcije (2+4);
 • rad sa nizovima, listama i matricama, funkcije za rad sa listama (2+4);
 • interpolacija i aproksimacija funkcija, lokalni ekstremi (2+4);
 • rad sa periferijskim uređajima (2+0);
 • grafičke mogućnosti i sinteza zvuka: opcije funkcije plot, kombinovanje više grafikona, grafik parametarski zadane funkcije, grafik trodimenzionih funkcija, sinteza zvuka, grafička animacija (6+6);
 • osnove programiranja: procedure i funkcije, ciklusi, uslovni i bezuslovni prelasci (4+10);
 • osnovne mogućnosti programa za statističku obradu podataka sa osnovnim elementima verovatnoće i statistike (14+8).

SADRŽAJI PROGRAMA ZA IV RAZRED (2 časa nedeljno, 64 časa godišnje):

 • oblasti primene veštačke inteligencije (2+0);
 • pretraživanja i optimizacije, korišćenje heuristika, primene u logičkim igrama (na primer igranje šaha) (6+8);
 • reprezentacija znanja, automatsko dokazivanje teorema, metod rezolucije, probabilističko rezovanje, primena u ekspertnim sistemima (10+10);
 • agenti, multi-agentni sistemi, mobilni agent (4+4);
 • prevođenje sa jednog prirodnog jezika na drugi, prepoznavanje govora (4+2);
 • prepoznavanje oblika, uloga neuronskih mreža (4+6);
 • primene u robotici (4+0).

Ostvarivanje programa ovog predmeta odvija se izradom konkretnih dokumenata različitog tipa i njihovim povezivanjem. Nastava se izvodi u računarskom kabinetu u grupama. Na kraju svake oblasti učenici treba da dobiju konkretne zadatke koje samostalno realizuju od početka do kraja.
U I razredu obavezno je da učenik izradi rad u kome se koriste svi programi obrađeni u gradivu u trajanju od 12 školskih časova.

Skip to toolbar