Stručni nastavni predmeti

Primena računara

Cilj nastave predmeta Primena računara je osposobljavanje učenika za korišćenje računarskih programa namenjenih primeni računara u različitim oblastima i osposobljavanje za upotrebu računara u daljem obrazovanju.

 

Razred Prvi
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 70 časova

SADRŽAJI PROGRAMA

 GRAFIČKI OPERATIVNI SISTEMI (4 časa)

– Upoznavanje sa osnovnim komponentama i funkcionalnostima grafičkih operativnih sistema;

– Organizovanje dokumenata na disku, kopiranje, premeštanje, pronalaženje dokumenata.

– Preuzimanje i instalacija novih programa.

OBRADA TEKSTA NA RAČUNARU (26 časova)

– Kreiranje, čuvanje, otvaranje dokumenata; formatiranje, izbor fonta, poravnanja, formatiranje paragrafa.

– Ubacivanje različitih objekata i njihovo uklapanje u tekst; rad sa tabelama, rad sa više kolona.

– Izrada stilova, generisanje indeksa, generisanje sadržaja.

– Kreiranja novih šablona, kreiranje cirkularnih pisama, kreiranje formi.

– Priprema dokumenta za štampanje.

RAD SA TABELAMA (28 časova)

– Kreiranje tabela, formatiranje tabele, uslovno formatiranje.

– Filtriranje podataka, sortiranje tabela, vlaidacija podatak u tabeli.

– Korišćenje funkcija sa obradu podataka u tabeli (matematičkih, statističkih, logičkih, …).

– Grafički prikazi tabela.

– Kreiranje različitih izveštaja.

– Povezivanje sa drugim aplikacijama.

KREIRANjE PREZENATACIJA (12 časova)

– Izrada prezentacija korišćenjem prezentacionog softvera: kreiranje prezentacije; dodavanje i uređivanje teksta; dodavnje slika i zvuka; animacija prezentacija

– Kreiranje veb sajtova korišćenjem gotovih veb dizajn rešenja: kreiranje, održavanje i izmene veb sajtova; dodavanje linkova, slika.

 

Razred Drugi
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 70 časova

SADRŽAJI PROGRAMA

 OSNOVE O GRAFIČKIM OBJEKTIMA (4 časa)

– Pojam vektorskih i bitmapiranih (rasterskih) grafičkih objekata

– Upoznavanje sa programima za rad sa računarskom grafikom prema nameni

OSNOVNE TEHNIKE OBRADE BITMAPIRANE GRAFIKE
(16 časova)

– Formati datoteka – tipovi i namena

– Predstavljanje programa za obradu bitmpiranih grafičkih objekata

– Upoznavanje sa radnim okruženjem

– Kreiranje, čuvanje, otvaranje dokumenata

– Upotreba alata

– Osnove manipulacije bitmapiranom grafikom

– Korekcija fotografija – osnovne tehnike

NAPREDNE TEHNIKE OBRADE BITMAPIRANE GRAFIKE
(16 časova)

– Korekcija fotografija – napredne tehnike

– Rad sa bitmapiranim tekstom

– Kompozicije fotografija

– Specijalni efekti

– Animacija

– Eksterni uređaji

OSNOVNE TEHNIKE OBRADE VEKTORSKE GRAFIKE
(20 časova)

– Predstavljanje programa za obradu vektorskih grafičkih objekata

– Upoznavanje sa radnim okruženjem

– Upotreba alata

– Osnove manipulacije vektorskom grafikom

– Crtanje osnovnih oblika

NAPREDNE TEHNIKE OBRADE VEKTORSKE GRAFIKE
(16 časova)

– Napredne tehnike crtanja

– Crtanje kompozicija

– Rad sa vektorkim tekstom

– Teorija boja

– Rad sa vektorkim tekstom

– Izrada fotorealističnog crteža

– Eksterni uređaji

– Upotreba bitmapirane i vektorske grafike u jednom dokumentu – finalni rad

 

Razred Treći
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 70 časova

SADRŽAJI PROGRAMA

OSNOVNE MOGUĆNOSTI PROGRAMA ZA MATEMATIČKA I TEHNIČKA IZRAČUNAVANjA (7+7)

– O programima za matematička i tehnička izračunavanja.

– Tipovi podataka, predstavljanje brojeva, elementarna numerička izračunavanja, konstante, promenljive.

– Aritmetički i logički operatori i funkcije.

– Vektori (nizovi) i matrice. Operacije i funkcije nad vektorima i matricama.

GRAFIKA, ZVUK, ANIMACIJA (8+8)

– crtanje grafika funkcija jedne promenljive.

– grafičko predstavljanje krivih (parametarskih zadatih).

– crtanje grafika funkcija više promenljivih.

– grafičko predstavljanje površi (parametarski zadatih).

– podešavanje parametara grafikona i korišćenje više grafikona.

– grafička animacija.

– analiza i sinteza zvuka.

ELEMENTI NUMERIČKE MATEMATIKE (8+8)

– Numerička linearna algebra (rešavanje sistema linearnih jednačina, determinante, inverzne matrice, numerička stabilnost).

– Interpolacija, Lagranžev interpolacioni polinom, Rungeov efekat, primene.

– Aproksimacija. Metoda najmanjih kvadrata i primene.

– Numeričko rešavanje nelinearnih jednačina.

ELEMENTI PROGRAMIRANjA (6+6)

– grananje, ciklusi.

– procedure i funkcije.

– skriptovi.

STATISTIČKA OBRADA PODATAKA (6+6)

– osnovni pojmovi verovatnoće i statistike (klasična definicija verovatnoće, deskriptivne statistike).

– programi za statistička izračunavanja.

– simulacije stohastičkih procesa.

 

Razred Četvrti
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 62 časova

SADRŽAJI PROGRAMA

OBLASTI PRIMENE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE (2 časa)

PRETRAŽIVANjE I OPTIMIZACIJA (8 časova)

– korišćenje heuristika

– primene u logičkim igrama

DEKLARATIVNO PROGRAMIRANjE (36 časova)

– reprezentacija znanja

– automatsko rezonovanje

– osnovi matematičke logike

– metod rezolucije

– relacioni programski jezik

– funkcionalni programski jezik

MAŠINSKO UČENjE (8 časova)

– klasifikacija

– regresija

– klasterovanje

GENETSKI ALGORITMI I NEURONSKE MREŽE (4 časa)

OBRADA PRIRODNOG JEZIKA, AUTOMATSKO PREVOĐENjE (4 časa)

Skip to toolbar