Stručni nastavni predmeti

Operativni sistemi i računarske mreže

Cilj nastavnog predmeta Operativni sistemi i računarske mreže je sticanje znanja vezanih za funkcionisanje operativnih sistema i računarskih mreža.

Razred Drugi
Nedeljni fond časova 1 čas
Godišnji fond časova 35 časova

SADRŽAJI PROGRAMA

UVOD U OPERATIVNE SISTEME (3 časa)

– Osnovni koncepti operativnih sistema.

– Arhitektur e operativnih sistema.

– Razvoj operativnih sistema i istorijat.

– Značajniji operativni sistemi.

UPRAVLJANjE PROCESIMA (6 časova)

– Proces u memoriji.

– Stanja procesa.

– Redovi procesa.

– Raspoređivanje procesa.

– Algoritmi planiranja.

– Kritična sekcija.

– Zaštita kritičnih sekcija.

UPRAVLJANjE MEMORIJOM (5 časova)

– Prebacivanje.

– Statičko i dinamčko particionisanje.

– Fragmentacija.

– Algoritmi za dodelu memorije.

– Straničenje.

– Segmentacija.

UPRAVLJANjE ULAZNO-IZLAZNIM UREĐAJIMA (3 časa)

– Hardverske komponente.

– Interfejs uređaja.

– Drajveri.

– Interfejs ka korisničkim procesima.

SISTEM DATOTEKA (3 časa)

– Datoteke.

– Direktorijumi.

– Prava pristupa.

– Struktura i implementacija sistema datoteka.

UVOD U RAČUNARSKE MREŽE (3 časa)

– Klasifikacija mreža.

– Istorija Interneta.

– Referentni modeli i slojevi.

– Mrežni hardver.

FIZIČKI SLOJ (2 časa)

– Žičani prenosni kanali.

– Bežični prenosni kanali.

– Modulacija i multipleksiranje signala.

SLOJ VEZE (2 časa)

– Uokvirivanje podataka.

– Protokoli slanja i primanja okvira.

– Upravljanje deljenim prenosnim kanalima.

– Protokoli na MAC podsloju.

MREŽNI SLOJ (3 časa)

– Datagramski prenos.

– Virtuelno kolo.

– IP paketi.

– IP adrese i prefiksi.

– Prosleđivanje IP paketa.

– Rutiranje IP paketa.

TRANSPORTNI SLOJ (3 časa)

– UDP.

– Mehanizmi uspostave i raskida veze.

– Protokoli slanja i primanja segmenata.

– TCP.

– Soket API.

APLIKATIVNI SLOJ (2 časa)

– HTTP.

– DNS.

– BitTorrent protokol.

– CDN.

Skip to toolbar