Stručni nastavni predmeti

Operativni sistemi i računarske mreže

CILJ nastave predmeta Operativni sistemi i računarske mreže je upoznavanje osnovnih principa i tehnika gradnje operativnih sistema, kao i upoznavanje osnova računarskih mreža sa posebnim akcentom na Web.

ZADACI nastave predmeta Operativni sistemi i računarske mreže su:

 • upoznavanje uloge operativnih sistema kod savremenih računara;
 • upoznavanje osnovnih funkcija jednostavnih operativnih sistema;
 • sticanje znanja o modularnim (slojevitim) arhitekturama operativnih sistema;
 • sticanje znanja o upravljanju procesima, memorijom, datotekama i uređajima;
 • ovladavanje osnovnim tehnikama zaštite kod operativnih sistema;
 • povezivanje teorijskih znanja o operativnim sistemima sa praktičnim (stečenim u okviru predmeta Primene računara);
 • upoznavanje sa klijent-server distribuiranim operativnim sistemima i načinom funkcionisanja računarskih mreža;sticanje znanja o mrežnim standardima i protokolima.

SADRŽAJI PROGRAMA ZA II RAZRED (1 čas nedeljno, 36 časova godišnje):

 • svrha i uloga operativnih sistema (OS), razvoj operativnih sistema, pregled OS od najjednostavnijih (sa rednom obradom) do najsloženijih (multikorisničkih OS) (2+2);
 • opis tipičnih funkcija OS, poređenje jednokorisničkih i klijent-server distribuiranih OS (2+2);
 • principi strukturiranja OS (monolitni, slojeviti, modularni), aplikacioni programski interfejsi (API) i OS, organizacija uređaja i uloga prekida kod OS (2+2);
 • opis procesa i stanja procesa, konkurentnost procesa i problemi koji se javljaju u vezi sa konkurentnošću, raspoređivanje procesa po procesorima (2+1);
 • upravljanje memorijom, stranice i segmenti u memoriji (1+1);
 • upravljanje uređajima, serijski i paralelni uređaji, baferisanje (2+2);
 • upravljanje datotekama (1+1);
 • sigurnost (bezbednost) kod savremenih OS (1+2);
 • računarske mreže i OS, mrežni standardi i mrežni protokoli, obezbeđivanje sigurnosti prilikom rada u mreži, Web i klijent-server izračunavanja (3+3).

Operativni sistemi i računarske mreže je stručni predmet i bitan je za razumevanje funkcionisanja savremenih računara. Nastava iz ovog predmeta je zasnovana na teorijskim izlaganjima i praktičnim vežbama. Pored svake nastavne teme u zagradama je naveden fond časova za realizaciju teorijskog dela nastave (prva brojka) i praktičnog dela nastave (druga brojka).
Prilikom obrade teorijskog dela treba razmotriti razne tipove operativnih sistema. Za vreme praktičnog rada ove osobine treba demonstrirati na savremenim operativnim sistemima sa kojima su učenici već naučili da operišu. U okviru praktičnog rada poželjno je napraviti jezgro jednog jednostavnog operativnog sistema (korišćenjem već naučenog proceduralnog jezika) i na njemu demonstrirati najvažnije funkcije operativnih sistema.
Za ovaj predmet predviđena je izrada dva pismena zadatka (po jedan u svakom polugodištu) u trajanju od po jednog časa. Po jedan čas je predviđen za ispravak pismenih zadataka i ovi časovi nisu ušli u fond za realizaciju gradiva.

Skip to toolbar