Stručni nastavni predmeti

Napredne tehnike programiranja

Cilj nastave predmeta Napredne tehnike programiranja je da učenici prošire svoja znanja o algoritmima i upoznaju se sa najnovijim trendovima u programiranju.

 

Razred Treći
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 70 časova

SADRŽAJI PROGRAMA

SLOŽENOST ALGORITMA (6 časova)

– Vremenska i prostorna složenost algoritma

– red složenosti algoritma,

– O notacija

EFIKASNIJI ALGORITMI SORTIRANjA (8 časova)

– sortiranje objedinjavanjem (Merge Sort)

– Hip sort (Heap sort)

– primena sortiranja

APSTRAKTNI TIPOVI PODATAKA (10 časova)

– povezane liste

– stekovi

– redovi

– drveta

– primena apstraktnih tipova podataka

HESH TABELE I ALGORITMI HEŠIRANjA (4 časa)

DINAMIČKO PROGRAMIRANjE (12 časova)

GRAFOVI (14 časova)

– reprezentacija grafa

– pretraga grafa

– grafovski algoritmi

– najkraći putev od jednog čvora

– najkraći putevi između svih čvorova

– minimlno drvo razapinjanja

NEKI KRIPTOGRAFSKI ALGORITMI (5 časova)

ALGORITMI KOMPRESIJE PODATAKA (5 časova)

NAPOMENA: U III razredu predviđena su dva pismena zadatka sa ispravkom u trajanju od šest časova.

 

Razred Četvrti
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 62 časa

SADRŽAJI PROGRAMA

– Osnovni pojmovi veba, protokoli, klijent-server organizacija.

– Osnove kreiranja stranica na Internetu. Opisni jezik HTML: Zaglavlje dokumenta i meta podaci; Liste; Tabele; Hiperveze i adresiranje resursa; Uključivanje multimedijalnih objekata; Formulari. Dizajn veb stranica pomoću kaskadne liste stilova CSS.

– Prezentacija multimedije i matematičkog sadržaja na vebu (Alati za kreiranje multimedijalnih veb strana).

– Programiranje na klijentskoj strani (Uvod u skript jezik, na primer, jezik JavaScript).

– Programiranje na serverskoj strani (Osnove programiranja. Integracija koda i opisnog jezika HTML. Pisanje funkcija. Komunikacija sa bazom podataka).

– Razvoj veb aplikacije koja radi sa bazom podataka.

Skip to toolbar