Stručni nastavni predmeti

Modeli i baze podataka

Cilj nastavnog predmeta Modeli i baze podataka je sticanje znanja, i ovladavanje neophodnim veštinama u radu sa podacima, bazama podataka, informacionim sistemima i njihovom primenom u životnim situacijama.

Razred Treći
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 70 časova
Blok nastava-praksa 42 časa

SADRŽAJI PROGRAMA

UVOD U BAZE PODATAKA (4 časa)

– Pojam baze podataka.

– Potreba za bazama podataka.

– Relacione baza podataka.

– Sistem za upravljanje bazama podataka.

PROJEKTOVANjE RELACIONE BAZE PODATAKA (18 časova)

– Model objekti-veze. Primeri notacija za opis modela podataka. Opis relacionog modela. Integritet relacionog modela.

– Entitet i atributi. Veze između entiteta. Kardinalnost i opcionalnost veza. Tipovi veza.

– Primarni identifikator. Kandidat za primarni ključ.

– Rešenja nekih specifičnih situacija u modelu i primeri dobrih projekata (modela).

– Normalizacija. Pravilo prve, druge i treće normalne forme.

– Upoznavanje sa relacionim modelom.

– Konverzija modela objekti i veze u relacioni model.

UPITNI JEZIK SQL ZA RAD SA RELACIONOM BAZOM PODATAKA (42 časa)

– Osnove programiranja u jeziku SQL.

– SELECT upit. Projekcija i selekcija. Pretraživanje baze podataka. Spajanje tabela. Složeni upiti i podupiti. Pogled VIEW.

– Naredbe za kreiranje objekata. Naredba: CREATE TABLE. Primarni i strani ključevi. Kreiranje drugih objekata u bazi.

– Naredbe za manipulisanje podacima, unos u bazu, brisanje i izmenu: INSERT, DELETE i UPDATE.

– Administracija baze. Korisnici, dodeljivanje i oduzimanje prava korisnicima. Role.

PRIMERI DRUGIH BAZA PODATAKA (6 časova)

– Aktuelne tehnologije u oblasti baza podataka

– Organizacija podataka kao XML dokument

– Rad sa velikim količinama nestruktuiranih podataka (engl. Big Data)

Razred Četvrti
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 62 časa
Blok nastava-praksa 60 časova

SADRŽAJI PROGRAMA

Predmet Modeli i baze podataka u četvrtom razredu se nadovezuje na predmet sa istim nazivom koji se obrađuje u trećem razredu i predviđeno je da se nastavi izučavanja baza podataka. Samim tim se preporučuje da se obnovi upit SELECT kao prva tema i upit kojim se dobijaju informacije iz skladištenih podataka. Treba obnoviti i DML operacije sa podacima. Dalje sledi neki predloženi spisak tema sa kojima bi učenici trebali da se upoznaju. Teme prati vrlo okvirni broj časova koji može da se prilagođava potrebama nastave i mogućim drugim temama. Moguće je da se dodaju i neke druge teme aktuelne teme iz oblasti rada sa podacima, kao i da se gradivo i primeri prilagode interesovanju učenika i potrebama drugih predmeta, kao i potrebama rada na izradi maturskog rada. 60 časova blok nastave treba da prati gradivo i da služi za vežbanje obrađenih tema, dok je trideset časova predviđeno za projektnu nastavu.

Skip to toolbar