Stručni nastavni predmeti

Modeli i baze podataka

CILJ nastave predmeta Modeli i baze podataka je sticanje svesti o važnosti informacija i dobrog opisa informacija, sticanje najvažnijih znanja za profesionalno osposobljavanje u računarstvu kao i sticanje znanja za dalje obrazovanje u toj oblasti.

ZADACI nastave predmeta Modeli i baze podataka su:

 • ovladavanje osnovnim tagovima neophodnim za kreiranje HTML dokumenta;
 • samostalno kreiranje sopstvenih tagova za opis informacija kao i korišćenje kaskadnih lista stilova;
 • samostalno korišćenje interfejsa za XML dokumenta kao i definisanje shema i definisanje tipa dokumenta (DTD);
 • sticanje osnovnih znanja iz organizacije sistema za upravljanje baze podataka (SUBP);
 • upoznavanje sa semantičkim modelima, kao i sticanje osnovnih znanja iz relacionih modela podataka;
 • ovladavanje SQL-om u kreiranju objekata, pretraživanju i obezbeđenju sigurnosti podataka;
 • ovladavanje dekompozicijom tabela dovođenjem u normalnu formu – I NF, II NF, III NF;
 • upoznavanje sa načinima pristupa bazi iz programskog jezika, putem interneta ili intraneta.

SADRŽAJI PROGRAMA ZA III RAZRED (2 časa nedeljno, 72 časa godišnje):

 • HTML dokumenti-struktura i priroda dokumenta, osnovni tagovi, izrada kaskadne liste stilova (4+8);
 • šta je XML i gde se može koristiti; XML-aplikacije (XHTML, Elementi XML-a: kontrolni kodovi, tekst, element, atribut, kaskadne liste stilova i XML (10+20);
 • DOM-Document Type Model: šta je DOM, DOM interfejsi (4+6);
 • definicija tipova dokumenata (DTD), definicija shema. (4+6);
 • vezivanje XML-a: XLINK, XPOINTER (2+2).

SADRŽAJI PROGRAMA ZA IV RAZRED (2 časa nedeljno, 64 časa godišnje):

 • uvod u upravljanje bazama podataka: šta je sistem baza podataka, relacioni sistemi i drugi (1+1);
 • arhitektura sistema baza podataka: arhitektura na tri nivoa, klijent/server arhitektura, distribuirani sistemi (4+2);
 • modeliranje podataka: modeli podataka, modeli objekti i veze, operacije sa informacijama, entiteti, atributi, veze-relacije (3+3);
 • relacioni model: šta je relacija, integirtetska pravila za objekte u relacionom modelu, relaciona algebra i relacioni račun (4+4);
 • SQL jezik: elementi SQL jezika za opis podataka, elementi SQL jezika za manipulaciju sa podacima, elementi SQL jezika za kontrolu podataka, o pogledima (4+14);
 • dizajniranje baza podataka: funkcijske zavisnosti, logičke posledice skupa zavisnosti, zatvarač skupa zavisnosti i zatvarač skupa atributa, normalizacija, I NF, II NF, III NF, Bodžce Codd-ova normalna forma (7+3);
 • upravljanje transakcijama: oporavak, paralelnost, sigurnost, optimizacija (2+2).

Ostvarivanje programa ovog predmeta odvija se korišćenjem nekog od profesionalnih programa za rad sa bazama podataka, kao i nekog od CASE alata. U sklopu nastave učenici bi pravili neke konkretne modele baza iz njihovog okruženja i pristupali bi bazi preko nekog Internet čitača. Učenici bi na kraju pravili interfejs aplikacije koja koristi kreiranu bazu povezivanjem sa odgovarajućim programskim jezikom.
Nastava se izvodi u računarskom kabinetu u grupama sa najviše 15 učenika. Na kraju svake oblasti učenici treba da dobiju konkretne zadatke koje treba samostalno da realizuju od početka do kraja.
U III razredu predviđen je seminarski rad učenika u trajanju od četiri časa.
Učenici na kraju IV razreda treba da modeluju bazu, kreiraju je u konkretnom okruženju i naprave aplikaciju koja bi komunicirala sa tom bazom, u trajanju od šest časova. Neke delove tog projekta treba da rade i u toku obrade odgovarajućih tema.

Skip to toolbar