Opšti nastavni predmeti

Psihologija

Cilj učenja psihologije je da učenik ovlada znanjima, razvije veštine i formira stavove koji će mu omogućiti da bolje razume složenost, raznovrsnost i razvojne aspekte psihičkog funkcionisanja ljudi u bio-socio-kulturnom kontekstu, da poveća kapacitet suočavanja sa izazovima adolescentskog doba i preuzme odgovornost za očuvanje mentalnog zdravlja, funkcionisanje u zajednici i nastavak školovanja.

OPŠTA PREDMETNA KOMPETENCIJA

Baveći se ključnim pojmovima opšte psihologije učenik će: razvijati sposobnost kritičkog mišljenja, veštinu uspešne komunikacije i funkcionisanja u grupi; unapređivati strategije uspešnog učenja, pamćenja i donošenja odluka; formirati preferenciju naučnog nad laičkim pristupom; razlikovati upotrebu od zloupotrebe psihologije; povezivati psihologiju sa drugim naukama, umetnošću i kulturom; uvažavati različitost među ljudima i poštovati ljudska prava; izražavati pozitivan stav prema zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja.

SPECIFIČNA PREDMETNA KOMPETENCIJA

Učenik ima znanje o ličnosti kao jedinstvu psihičkih procesa, osobina i stanja, o sprezi psihičkog i telesnog i teorijama koje objašnjavaju prirodu ličnosti; argumentovano diskutuje o uticaju nasleđa, sredine i lične aktivnosti na razvoj ličnosti; prepoznaje specifičnosti metodologije i mernih instrumenata koji se koriste u psihološkim istraživanjima; uočava mogućnosti i ograničenja primene psiholoških saznanja u opisivanju, tumačenju i predviđanju, kako sopstvenog tako i ponašanja drugih osoba i društvenih pojava; prihvata ulogu ispitanika u psihološkim istraživanjima isključivo na bazi dobrovoljnosti, informisanosti o svrsi i procedurama istraživanja i garancije da dobijeni podaci neće biti zloupotrebljeni.

Skip to toolbar