Novosti

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED

Na osnovu člana 36. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 55/13) i člana 173. Statuta Računarske gimnazije „Smart“ Novi Sad, Školski odbor raspisuje:

 

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED

RAČUNARSKE GIMNAZIJE „SMART“ NOVI SAD

 Novi Sad, maj 2016. godine

 • OPŠTI USLOVI ZA UPIS

 

 1. Gimnazija ima ukupno 40 slobodnih mesta za prijem u prvi razred redovnih učenika.

Za redovne učenike mogu da konkurišu kandidati koji su stekli osnovno obrazovanje i vaspitanje, a koji su rođeni posle 31. avgusta 1999. godine.

Upis učenika u  prvi razred srednje škole vrši se na osnovu ovog konkursa.

Ispunjavanje opštih uslova kandidati dokazuju originalnim javnim ispravama o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju – svedočanstvom o završenoj osnovnoj školi, uverenjem o obavljenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju i izvodom iz matične knjige rođenih.

Kandidati koji su stekli osnovno obrazovanje rangiraju se na osnovu rezultata koje postignu na prijemnom ispitu radeći test iz matematike.

Računarska gimnazija „Smart“ Novi Sad u školskoj 2016/2017. godini, planira upis dva odeljenja u ukupnom broju od po 20 samofinansirajućih redovnih učenika četvorogodišnjeg školovanja u računarskoj gimnaziji koja ostvaruje nastavni plan i program za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji.

 

 • PLAN UPISA REDOVNIH UČENIKA U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU
Redni broj Trajanje školovanja Računarska gimnazija „Smart“ Novi Sad Smer gimnazije Broj odeljenja Broj planiranih učenika Svega
 

01.

 

4 godine

Trg mladenaca br. 5 021/4728-200 www.smart.edu.rs gimnazija@smart.edu.rs Obdareni učenici u računarskoj gimnaziji  

2

 

20

 

40

 

 • MERILA I NAČIN IZBORA UČENIKA

 

 1. Redosled kandidata se utvrđuje na osnovu:
 • Uspeha na prijemnom ispitu na kome se polaže test iz matematike po programu osnovne škole;
 • Intervjua školskog psihologa sa kandidatom.

 

 • VREDNOVANJE PRIJEMNOG ISPITA

 

 1. Prijemni ispit se iskazuje brojem bodova na sledeći način:
 • Kandidat za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz matematike.
 • Kandidat za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz matematike.
 • U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova, prednost u rangiranju ima kandidat čiji su rezultati bolji sa testa sposobnosti i testa profila ličnosti kod školskog psihologa;
 • UPISNI ROK

 

 1. Prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike obavlja se 21, 22, 28. i 29. maja na pripremama iz matematike..
  • Polaganje prijemnog ispita obaviće se 5. juna od 10.00-13.00 časova (test iz matematike)
 • Objavljivanje preliminarnih rezultata prijemnog ispita – najkasnije do srede 8. juna do 12.00 časova.

 

 • Podnošenje eventualnih žalbi na rezultate prijemnog ispita upisnoj komisiji u školi najkasnije do četvrtka 09. juna do 12.00 časova.
 • Konačni rezultati prijemnog ispita biće objavljeni u četvrtak 09. juna u 13.00 časova
 • Upis u predupisnom roku do 03. juna do 16.00 časova
 • Upis učenika obavlja se u jednom upisnom roku, Škola zadržava pravo da po potrebi može organizovati i drugi upisni rok.
 • Upisni rok je od 20. juna do 6. jula

 

 • Po dobijanju svih neophodnih dokumenata za upis u srednju školu.
 • ORGANIZACIJA UPISA
Red. broj Aktivnost Vreme realizacije
   u p i s n i   r o k
1. Predupisni rok 20. januar – 03. juna
2. Intervju sa kandidatima i roditeljima 20. januar – 31. avgusta
3. Prijavljivanje kandidata za prijemni ispit 21, 22, 28. i 29. maj
4. Polaganje prijemnog ispita – test iz matematike 05. jun – 10h – 12 h
5. Upis kandidata, podnošenje dokumenata i potpisivanje ugovora sa roditeljima 20. jun – 6. jula 09 – 16 h

 

 • Upis kandidata i podnošenje dokumenata vršiće se od 20. juna 2016. do 6. jula 2016. godine od 08-16h;
 • Polaganje završnog ispita u osnovnim školama kandidata obavlja se 15, 16. i 17. juna 2016. god.;
 • Nakon podnošenja dokumentacije, kandidati će popunjavati prijavu za upis od 20. juna 2016. do 6. jula 2016. godine od 09-16h;
 • Intervju sa kandidatima i roditeljima školski psiholog organizuje po dogovoru;
 • Objavljivanje konačne liste upisanih kandidata 31. avgusta u 10 časova na oglasnoj tabli škole;

 

 • UPIS VANDREDNIH UČENIKA

Vanredno se mogu obrazovati svi zainteresovani za ostvarivanje nastavnog plana i programa obdareni učenici u računarskoj gimnaziji, koji imaju više od 17 godina, odnosno koji su rođeni pre 31. avgusta 1999., samostalnim učenjem, putem konsultacija koje se održavaju u školi ili koristeći internet. Ispiti se zakazuju preko sekretarijata škole nakon priprema za ispit. Upis vanrednih kandidata vrši se na isti način i po istim merilima kao i upis redovnih učenika, PO ZAVRŠETKU UPISA REDOVNIH UČENIKA.

 

  1. Trajanje vanrednog školovanja nije ograničeno tj. može se, u zavisnosti od sposobnosti i brzine usvajanja znanja pojedinca, završiti za kraći ili duži period.
  2. Upis se vrši do 31. avgusta. Prilikom upisa sklapa se Ugovor o vanrednom školovanju, dobija se spisak neophodnih udžbenika za savladavanje nastavnog plana i programa. Liste pitanja koja treba savladati uz konsultacije sa predmetnim nastavnicima pre izlaska na ispit dobijaju se na konsultacijama od predmetnog nastavnika.
 • NEOPHODNA DOKUMENTA ZA UPIS

Učesnici konkursa podnose školi sledeća dokumenta:

 

 1.  Prijava za upis – dobija se u školi;
 • Svedočanstva VI, VII i VIII razreda;
 • Svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
 • Uverenje o obavljenom završnom ispitu;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (može biti starije od šest meseci);
 • Diplome o osvojenom prvom, drugom ili trećem mestu na međunarodnom i republičkom takmičenju učenika osmog razreda osnovne škole iz matematike, informatike i fizike;
 • POSTUPAK UPISA

 

 1. Postupak upisa u Školu sprovodi komisija za upis, koju imenuje direktor škole, posebnom odlukom.
 • Predsednik komisije je Jelena Desnica, direktor škole.
 • Spisak upisanih učenika objavljuje se na oglasnoj tabli Škole.
 • Roditelj kao zakonski zastupnik učenika zaključuje sa Školom ugovor o školovanju, kojim se bliže utvrđuju njihova međusobna prava i obaveze.
 • Ugovorom se utvrđuje visina školarine, kao i način i rok regulisanja iste.
 • PRAVA I OBAVEZE KANDIDATA

 

 1. Svi kandidati su u obavezi da poštuju vreme aktivnosti kod upisa.
 • Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora komisiji za upis, u roku od 24 sata od objavljivanja rezultata na oglasnoj tabli Škole.
   • Odluka se mora doneti u roku od 24 sata od podnošenja prigovora,
   • Odluka se saopštava podnosiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli Škole.

 

 

Skip to toolbar