Opšti nastavni predmeti

Istorija

Cilj nastave istorije je sticanje humanističkog obrazovanja i razvijanje istorijske svesti; razumevanje istorijskog prostora i vremena, istorijskih događaja, pojava i procesa i uloge istaknutih ličnosti; razvijanje individualnog i nacionalnog identiteta; sticanje i proširivanje znanja, razvijanje veština i formiranje stavova neophodnih za razumevanje savremenog sveta (u nacionalnom, regionalnom, evropskom i globalnom okviru); unapređivanje funkcionalnih veština i kompetencija neophodnih za život u savremenom društvu (istraživačkih veština, kritičkog i kreativnog mišljenja, sposobnosti izražavanja i obrazlaganja sopstvenih stavova, razumevanja multikulturalnosti, razvijanje tolerancije i kulture argumentovanog dijaloga); osposobljavanje za efikasno korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija; razvijanje svesti o potrebi stalnog usavršavanja i svesti o važnosti negovanja kulturno-istorijske baštine.

Zadaci nastave istorije su da učenici:

· steknu i prošire znanja o nacionalnoj i opštoj istoriji (političkoj, ekonomskoj, društvenoj, kulturnoj, itd.), da razumeju uzroke i posledice istorijskih događaja, pojava i procesa, i ulogu istaknutih ličnosti u razvoju ljudskog društva;

· poseduju svest o povezanosti pojava iz prošlosti sa pojavama iz sadašnjosti;

· razumeju da nacionalna istorija predstavlja sastavni deo regionalne, evropske i globalne istorije;

· razvijaju istraživački duh i kritički odnos prema prošlosti samostalnom analizom različitih istorijskih izvora i literature, i pronalaženjem i sistematizovanjem stečenih informacija;

· budu osposobljeni za pronalaženje, prikupljanje i korišćenje informacija datih u različitim simboličkim modalitetima (istorijske karte, grafikoni, tabele, i dr.), i njihovo povezivanje sa prethodnim istorijskim znanjem;

· budu osposobljeni da prepoznaju različita tumačenja istih istorijskih događaja;

· povezuju stečena znanja i veštine sa sadržajima srodnih nastavnih predmeta;

· budu osposobljeni za primenu stečenih znanja i praktičnih veština u svakodnevnom životu;

· unapređuju veštine neophodne za individualni i timski rad (komunikativnost, obrazlaganje sopstvenih stavova, argumentovani dijalog, itd.);

· razvijaju odgovornost, sistematičnost, preciznost i pozitivni stav prema učenju;

· razvijaju svest o kvalitetu stečenog znanja i potrebi stalnog usavršavanja.

Skip to toolbar