Opšti nastavni predmeti

Fizika

Cilj učenja Fizike jeste sticanje funkcionalne naučne pismenosti, osposobljavanje učenika za uočavanje i primenu fizičkih zakona u svakodnevnom životu, razvoj logičkog i kritičkog mišljenja u istraživanjima fizičkih fenomena.

OPŠTA PREDMETNA KOMPETENCIJA

Opšta predmetna kompetencija predstavlja opis šta učenici znaju i mogu da urade na osnovu ukupnog opšteg obrazovanja u fizici. Drugim rečima, ona opisuje šta je krajnja svrha učenja fizike kao opšteobrazovnog predmeta u srednjoj školi. Kroz opšte srednjoškolsko učenje fizike očekuje se da učenici povežu fizičke zakone i procese sa praktičnom primenom i tako postignu naučnu pismenost koja će im omogućiti praćenje i korišćenje informacija u oblasti fizike, iskazanih jezikom fizike (fizičkim terminima, simbolima, formulama i jednačinama), diskusiju i donošenje odluka u vezi s temama iz oblasti fizike, značajnim za pojedinca idruštvo. Na prvom mestu to se odnosi na bezbedno rukovanje uređajima, alatima i komercijalnim proizvodima i na brigu o životnoj sredini. Pored toga, očekuje se razvijanje istraživačkog odnosa prema okruženju kroz eksperimentalni rad kojim se upoznaje naučni metod, kao i razumevanje prirode nauke, naučno istraživačkog rada i podržavanje doprinosa nauke kvalitetu života pojedinca i razvoju društva.

SPECIFIČNE PREDMETNE KOMPETENCIJE

Specifične predmetne kompetencije predstavljaju opis specifičnih sposobnosti učenika koje mu omogućavaju da razvije opštu predmetnu kompetenciju. One obuhvataju prirodno naučnu pismenost – osnov za praćenje razvoja fizike kao nauke i razumevanje povezanosti fizike i savremene tehnologije i razvoja društva. Dalje, obuhvataju sposobnost prikupljanja podataka o svojstvima i promenama pojava i sistema posmatranjem i merenjem; planiranje i opisivanje postupaka; pravilno i bezbedno rukovanje uređajima i mernim priborom. Specifične kompetencije obuhvataju predstavljanje rezultata merenja tabelarno i grafički; uočavanje trendova i u objašnjavanju fizičkih zakonitosti i izvođenju zaključaka.

FIZIKA

-drugi i treći razred-

Cilj učenja Fizike jeste sticanje funkcionalne naučne pismenosti, osposobljavanje učenika za uočavanje i primenu fizičkih zakona u svakodnevnom životu, razvoj logičkog i kritičkog mišljenja u istraživanjima fizičkih fenomena.

OPŠTA PREDMETNA KOMPETENCIJA

Kroz opšte srednjoškolsko učenje fizike očekuje se da učenici povežu fizičke zakone i procese sa praktičnom primenom i tako postignu naučnu pismenost koja će im omogućiti praćenje i korišćenje informacija u oblasti fizike, iskazanih jezikom fizike (fizičkim terminima, simbolima, formulama i jednačinama), diskusiju i donošenje odluka u vezi s temama iz oblasti fizike, značajnim za pojedinca i društvo. Na prvom mestu to se odnosi na bezbedno rukovanje uređajima, alatima i komercijalnim proizvodima i na brigu o životnoj sredini. Pored toga, očekuje se razvijanje istraživačkog odnosa prema okruženju kroz eksperimentalni rad kojim se upoznaje naučni metod, kao i razumevanje prirode nauke, naučnoistraživačkog rada i podržavanje doprinosa nauke kvalitetu života pojedinca i razvoju društva.

Osnovni nivo

Učenik objašnjava pojave i procese na osnovu poznavanja fizičkih veličina i zakonitosti, rešava jednostavne probleme i računske zadatke uočavajući uzročno-posledične veze, koristeći eksplicitno date podatke i merenja; koristi pojmove i objašnjenja fizičkih pojava za razmatranje i rešavanje pitanja vezanih za razvoj nauke i tehnologije, korišćenja prirodnih resursa i očuvanje životne sredine; pokazuje spremnost da se angažuje i konstruktivno doprinosi rešavanju problema sa kojima se suočava zajednica kojoj pripada.

Srednji nivo

Učenik objašnjava i rešava složenije fizičke probleme, računske i eksperimentalne zadatke izdvajajući bitne podatke koji se odnose na dati problem, uspostavljajući veze među njima i koristeći odgovarajuće zakone i matematičke relacije. Znanje iz fizike koristi pri rešavanju i tumačenju problema u drugim oblastima nauke, tehnologije i društva. Uz pomoć uputstva, učenik može da priprema, izvodi i opisuje oglede, eksperimente i jednostavna naučna istraživanja.

Napredni nivo

Učenik poseduje naučna znanja iz fizike koja mu omogućavaju rešavanje složenih fizičkih problema i računskih zadataka, izvođenje eksperimenata i donošenje zaključaka na osnovu poznatih modela i teorija. Ima razvijene istraživačke sposobnosti i može da predviđa tok i ishod fizičkih procesa i eksperimenata povezujući znanja i objašnjenja. Koristi naučnu argumentaciju i kritički analizira dobijene rezultate. Zna da se do rešenja problema može doći na više načina i bira najbolje u odnosu na zadate uslove.

SPECIFIČNE PREDMETNE KOMPETENCIJE

Specifične predmetne kompetencije obuhvataju:

  • prirodnonaučnu pismenost, koja je osnov za praćenje razvoja fizike kao nauke, razumevanje povezanosti fizike i savremene tehnologije i razvoja društva;
  • sposobnost prikupljanja podataka kroz ispitivanje fizičkih svojstava i procesa posmatranjem i merenjem;
  • planiranje i opisivanje postupaka; pravilno i bezbedno rukovanje uređajima i mernim priborom;
  • predstavljanje rezultata merenja tabelarno i grafički i izvođenje zaključaka.

FIZIKA

-četvrti razred-

Cilj nastave fizike u gimnaziji jeste sticanje funkcionalne pismenosti (prirodno-naučne, matematičke, tehničke), sistematsko sticanje znanja o fizičkim pojavama i procesima i njihovo razumevanje na osnovu fizičkih modela i teorija, osposobljavanje učenika za primenu znanja i rešavanje problema i zadataka u novim i nepoznatim situacijama, aktivno sticanje znanja o fizičkim pojavama kroz istraživački pristup, sticanje radnih navika, odgovornosti i sposobnosti za samostalan rad i za timski rad, formiranje osnove za dalje obrazovanje.

Zadatak nastave fizike jeste stvaranje raznovrsnih mogućnosti da kroz različite sadržaje i oblike rada, primenom savremenih metodičkih i didaktičkih postupaka u nastavi, ciljevi i zadaci obrazovanja u celini, kao i ciljevi nastave fizike budu u punoj meri realizovani.

Ostali zadaci nastave fizike su da učenici:

– razvijaju funkcionalnu pismenost (prirodno-naučna, matematička, tehnička);

– sistematski stiču znanja o fizičkim pojavama i procesima;

– razumeju pojave, procese i odnose u prirodi na osnovu fizičkih modela i teorija;

– razvijaju način mišljenja i rasuđivanja u fizici;

– razvijaju svest o značaju eksperimenta u saznavanju, razumevanju i proveravanju fizičkih zakona;

– budu osposobljeni za primenu fizičkih metoda merenja u svim oblastima fizike;

– steknu sposobnost za uočavanje, formulisanje, analiziranje i rešavanje problema;

– razvijaju kompetencije za izvođenje jednostavnih istraživanja;

– razvijaju logičko i apstraktno mišljenje i kritički stav u mišljenju;

– shvate značaj fizike za tehniku i prirodne nauke;

– razvijaju sposobnosti za primenu znanja iz fizike;

– stiču znanja o prirodnim resursima, njihovoj ograničenosti i održivom korišćenju;

– razvijaju pravilan odnos prema zaštiti, obnovi i unapređenju životne sredine;

– razvijaju motivisanost za učenje i zainteresovanost za sadržaje fizike;

– razvijaju radne navike, odgovornost i sposobnost za primenu
stečenih znanja.

Skip to toolbar