Opšti nastavni predmeti

Fizičko i zdravstveno vaspitanje vaspitanje

Cilj učenja fizičkog i zdravstvenog vaspitanja je da učenik kontinuirano razvija znanja, fizičke sposobnosti i motoričke veštine u skladu sa vrednostima fizičkog vežbanja, potrebama za očuvanje i unapređivanje zdravlja i daljeg profesionalnog razvoja.

OPŠTA PREDMETNA KOMPETENCIJA

Učenjem nastavnog predmeta Fizičko vaspitanje učenik stiče veštine i ovladava znanjima o kulturnim vrednostima telesnog vežbanja. Stečena znanja primenjuje u svakodnevnom životu, specifično-profesionalnim i vanrednim životnim situacijama. Razume potrebu redovnog bavljenja fizičkom aktivnošću i kontinuiranog razvoja fizičkih sposobnosti i aktivno radi na njihovom unapređivanju. Vežbajući unapređuje zdravlje, zdravlje okoline i kvalitet života. Putem različitih vidova fizičke aktivnosti iskazuje lični identitet, kreativnost, emocije, komunicira, neutrališe ili smanjuje na najmanju meru negativne uticaje savremenog života. Kroz predmet fizičko vaspitanje razvijaju se: tolerancija, humani odnosi odgovornost, poštovanje pravila, kvalitetna međusobna komunikacija, ekološki odnos prema prirodnom okruženju, i sposobnost za učešće u sportsko-rekreativnim i sportskim aktivnostima tokom celog života.

Osnovni nivo

Dostiže i održava optimalan nivo fizičkih sposobnosti. Učenik je osposobljen da vodi brigu o vlastitom zdravlju i zdravlju okoline. Prepoznaje i razume zakonitosti uticaja fizičkog vežbanja na antropološki status. Sprovodi fizičko vežbanje uz bezbednosne, zdravstveno-higijenske i organizaciono-tehničke mere. Suprotstavlja se svim oblicima nasilja u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreativnim aktivnostima.

Srednji nivo

Bira sportsko-rekreativnu aktivnost u cilju održavanja i unapređivanja fizičkih sposobnosti i zdravlja, u skladu sa sopstvenim potrebama i interesovanjima. U vežbanju sarađuje i pomaže drugima poštujući individualne razlike. Redovno vežba u slobodno vreme.

Napredni nivo

Samoinicijativno primenjuje raznovrsne programe i oblike individualnog i kolektivnog vežbanja, uz poštovanje individualnih razlika učesnika u telesnom vežbanju. Preuzima odgovornost za sopstvene izbore kada je reč o životnom stilu (fizička aktivnost, ishrana, rizična ponašanja i dr) i procenjuje dugoročne pozitivne, odnosno negativne posledice po zdravlje i kvalitet života pojedinca, porodice i okruženja.

SPECIFIČNE PREDMETNE KOMPETENCIJE

Na osnovu stečenih znanja učenik koristi raznovrsne programe vežbanja i koristi izvore informacija radi unapređivanja zdravlja, motoričkih sposobnosti i veština. Ispoljava pozitivan stav prema fizičkom vaspitanju i sportu. Poštuje pravila i neguje zdrave međuljudske odnose prilikom realizovanja fizičke/sportske aktivnosti. Promoviše ulogu fizičkog vaspitanja i sporta u unapređivanju zdravlja i preventivno delovanje na nastajanje bolesti i socio-patoloških pojava. Učenik je stekao znanja o mogućnosti korišćenja preventivnog vežbanja radi otklanjanja negativniih uticaja buduće profesije.

Osnovni nivo

Učenik zna funkciju jednostavnih vežbi i programa razvoja motoričkih sposobosti; zna osnovnu tehniku i taktiku sportskih grana; ponaša se disciplinovano poštujući mere bezbednosti u vežbanju; zna da uporedi vrednosti početnih i finalnih rezultata merenja motoričkih sposobnosti u odnosu na referentne vrednosti za svoj uzrast i pol. U procesu vežbanja sarađuje sa drugima i pomaže im uz poštovanje individualnih razlika.

Srednji nivo

Učenik je u stanju da samostalno sastavi i primeni programe vežbanja prepoznavajući vezu sa zdravljem i psiho-fizičkim razvojem; zna složenije tehničko-taktičke elemente sportske grane; primenjuje pravilne postupke u slučaju nezgode tokom vežbanja; vrednuje i ceni doprinos fizičke aktivnosti zdravlju i kvalitetu života. Učestvuje u različitim sportskim takmičenjima i sportsko-rekreativnim aktivnostima u školi i, u skladu sa interesovanjima pomaže u njihovom planiranju i realizaciji.

Napredni nivo

Učenik je sposoban da samostalno sastavi i izvede složenije programe vežbanja; samostalno i u saradnji sa drugima rešava složene taktičke zadatke; prepoznaje osnovne zakonitosti opterećenja u fizičkim i sportskim aktivnostima, promoviše njihovu ulogu u unapređivanju zdravlja i preventivno delovanje na nastanak hroničnih nezaraznih oboljenja i socio-patoloških pojava; redovno se bavi sportskim i sportsko-rekreativnim aktivnostima u slobodno vreme, i u skladu sa interesovanjima učestvuje i pomaže na školskim takmičenjima i drugim manifestacijama. Koristi fizičku aktivnost radi veće efikasnosti učenja i eliminisanja štetnih profesionalnih uticaja.

FIZIČKO VASPITANJE IV razred

Cilj fizičkog vaspitanja je da se raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima, u povezanosti sa ostalim vaspitno – obrazovnim područjima, doprinese integralnom razvoju ličnosti učenika (kognitivnom,afektivnom, motoričkom), razvoju motoričkih sposobnosti, sticanju, usavršavanju i primeni motoričkih umenja, navika i neophodnih teorijskih znanja u svakodnevnim i specifičnim uslovima života i rada.

Zadaci nastave fizičkog vaspitanja su da se:

 • podsticanje rasta i razvoja i uticanje na pravilno držanje tela (prevencija posturalnih poremećaja);
 • razvoj i usavršavanje motoričkih sposobnosti i teorijskih znanja neophodnih samostalni rad na njima;
 • sticanje motoričkih umenja (veština) i teorijskih znanja neophodnih za njihovo usvajanje;
 • proširenje i produbljavanje interesovanja koje su učenici stekli u osnovnoj školi i potpunije sagledavanje sportske grane, za koju pokazuju poseban interes;
 • usvajanje znanja radi razumevanja značaja i suštine fizičkog vaspitanja definisanih opštim ciljem ovog predmeta (vaspitno-obrazovnog područja);
 • motivacija učenika za bavljenje fizičkim aktivnostima i formiranje pozitivnih psiho-socijalnih obrazaca ponašanja;
 • osposobljavanje učenika da stečena umenja, znanja i navike koriste u svakodnevnim uslovima života i rada. .
 • Sadržaji programa usmereni su na:
 • razvijanje fizičkih sposobnosti,
 • sportsko-tehničko obrazovanje,
 • povezivanje fizičkog i zdravstvenog vaspitanja sa životom i radom.

Na svim časovima nastave fizičkog vaspitanja, predviđa se:

 • razvijanje osnovnih elemenata fizičke kondicije karakterističnih za ovaj uzrast i pol, kao i drugih elemenata motorne umešnosti, koji služe kao osnova za povećanje radne
 • sposobnosti, učvršćivanje zdravlja i dalje napredovanje u sportsko-tehničkom obrazovanju,preventivno-kompenzacijski rad u smislu sprečavanja i otklanjanja telesnih deformiteta,
 • osposobljavanje učenika u samostalnom negovanju fizičkih sposobnosti, pomaganju rasta, učvršćenju zdravlja, kao i samokontroli i proveri svojih fizičkih i radnih sposobnosti.

Programski zadaci se određuju individualno, prema polu, uzrastu i fizičkom razvitku i fizičkim sposobnostima svakog pojedinca, na osnovu orijentacionih vrednosti koje su sastavni deo uputstva za vrednovanje i ocenjivanje napretka učenika kao i jedinstvene baterije testova i metodologije za njihovu proveru i praćenje.

Sportsko-tehničko obrazovanje se realizuje u III razredu kroz zajednički program (atletika, vežbe na spravama i tlu) i kroz program po izboru učenika, a u IV razredu kroz program po izboru učenika.

Sadržaji programa usmereni su na: razvijanje fizičkih sposobnosti; sportsko-tehničko obrazovanje; povezivanje fizičkog vaspitanja sa životom i radom.

Godišnji plan, program, takmičenja, zimovanja i drugih oblika rada utvrđuje se na početku školske godine na nastavničkom veću, na predlog stručnog veća nastavnika fizičkog vaspitanja.

Stručno veće nastavnika fizičkog vaspitanja, samostalno, određuje redosled obrade pojedinih sadržaja programa i ciklusa.

Iz fonda radnih dana i za izvođenje redovne nastave škola u toku školske godine organizuje dva celodnevna izleta sa pešačenjem.

Škola organizuje i sprovodi sportska takmičenja, kao jedinstveni deo procesa nastave fizičkog vaspitanja.

Sportska takmičenja organizuju se u okviru radne subote i u drugo vreme koje odredi škola. Međuškolska sportska takmičenja organizuju se u okviru kalendara koje odredi Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije koje je ujedno i organizator ovih takmičenja.

Skip to toolbar