Pregled kategorije

Fakultativni nastavni predmeti

Fakultativni nastavni predmeti

NEMAČKI JEZIK

Cilj učenja stranog jezika je da učenik usvajanjem funkcionalnih znanja o jezičkom sistemu i kulturi i unapređivanjem strategija učenja stranog jezika razvije komunikativnu kompetenciju, osposobi se za pismenu i usmenu komunikaciju, interkulturalno razumevanje i profesionalni razvoj. Opšta predmetna kompetencijaUčenik…

Skip to toolbar