Izborni programi

UMETNOST I DIZAJN

Cilj učenja izbornog programa umetnost i dizajn je da učenik kroz istraživanje umetnosti i stvaralački rad razvija osetljivost za estetiku, kreativnost, radoznalost i motivaciju za stvaranje i izražavanje u različitim medijima, kao i da formira naviku da se kontinuirano uključuje u umetnički i kulturni život zajednice.

 

Razred Prvi
Nedeljni fond časova 1 čas
Godišnji fond časova 37 časova

 

ISHODI

Po završetku prvog razreda učenik će biti u stanju da:

TEME SADRŽAJI
– koristi odabranu informaciju kao podsticaj za stvaralački rad;

– prezentuje ideju, primere ili rad prema dogovorenim kriterijumima;

– učestvuje u osmišljavanju, planiranju i realizaciji jednostavnog projekta;

– prezentuje ideju, primere ili rad prema dogovorenim kriterijumima.

INSPIRACIJA Umetnička dela kao inspiracija.

Priroda kao inspiracija.

Modni trendovi.

Stilovi u umetnosti.

OBJEDINjENE UMETNOSTI Spektakl.

Mjuzikl.

Umetnost oglašavanja.

Umetnički projekti u Srbiji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred Drugi
Nedeljni fond časova 1 čas
Godišnji fond časova 37 časova

 

OPŠTE MEĐUPREDMETNE
KOMPETENCIJE
ISHODI UČENjA

Po završetku razreda učenik će biti u stanju da:

TEMA

i ključni pojmovi sadržaja

Kompetencija za celoživotno učenje

Estetička kompetencija

Saradnja

Rešavanje problema

Odgovorno učešće u demokratskom društvu

Rad sa podacima i informacijama

Digitalna kompetencija

Komunikacija

Odgovoran odnos prema okolini

Odgovoran odnos prema zdravlju

Preduzimljivost i orijentacija ka preduzetništvu

– na primeru odabranog dela analizira na koji način kontekst nastanka dela određuje njegove karakteristike;

– argumentovano izražava svoje mišljenje o umetničkim ostvarenjima, aktivnostima i akcijama u odnosu na kontekst;

– ukazuje na sličnosti, razlike i povezanost koje uočava na odabranim primerima različitih umetnosti nastalih u sličnim ili različitim kontekstima;

– ukazuje na sličnosti, razlike i povezanost koje uočava na odabranim primerima umetnosti nastalih u različitim medijima;

– analizira idejne i ideološke sadržaje u načinima predstave tela;

– analizira neumetničke i propagadne sadržaje i društvene pojave koje ugrožavaju ljudska prava;

– koristi odabrane umetničke i društvene fenomene kao podsticaj za samostalni ili timski stvaralački rad;

– odabere istraživačku aktivnost u skladu sa svojim interesovanjima;

– odabere medij za realizaciju svog rada u skladu sa svojim interesovanjima i aktuelnim mogućnostima;

– kritički procenjuje izvore, podatke i informacije koje koristi za istraživanje;

– kroz razmenu sa vršnjacima ili u kontaktu sa širom lokalnom zajednicom predlaže aktivnosti i akcije vezane za rešavanje aktuelnih problema u svom okruženju kroz umetničke participativne prakse

– u kontaktu sa novim umetničkim praksama viđenim na umetničkim manifestacijama u okruženju ili na internetu, analizira upotrebu novih medija;

– ukazuje drugima na značajna dela, projekte i manifestacije u kulturi koji doprinose očuvanju kulturnog identiteta.

– predlaže umetničke aktivnosti i projekte koji povezuju vršnjake u zemlji, okruženju i svetu;

– afirmiše zdrave stilove života kroz umetničke aktivnosti;

– dokumentuje svoje aktivnosti u izabranom mediju;

KONTEKST

Umetničko delo u kontekstu; Umetnost, ideje i ideologije;

Site specific projekti;

Angažovana umetnost;

Primenjene umetnosti;

Zvuk i slika u kontekstu;

Muzika i igra u različitim delovima sveta;

Muzika i igra u različitim delovima Srbije;

Muzika i pokret;

Ples i vizuelna umetnost;

Reč i slika (Iluminirani manuskript, Od srednjovekovnog manuskripta do dnevne štampe);

Književnici koji su sami ilustrovali svoja dela;

Uređenje životnog prostora u savremenom svetu;

Dizajn permakulture i samoodrživa naselja;

Pejzažna arhitektura;

Relaciona umetnost;

Participativna umetnost…

TELO

Stereotipi lepote tela;

Od antičkog tela do tela u srednjovekovnoj umetnosti;

Telo u Zapadnoj umetnosti: od renesanse do Bodi arta;

Telo idejeideje tela: Telo i ideologija;

Telo izvođača: telo koje pleše, glumi, peva;

Gluma ili performans?

INTERMEDIJA

Savremene umetničke prakse;

Novi mediji;

Savremene umetničke manifestacije u svetu i kod nas;

Umetnički/muzički festivali u svetu i kod nas;

Multimedijalne predstave;

Virtuelni muzej;

Sajmovi nauke i umetnosti;

Spoj različitih umetničkih praksi.

 

 

 

 

 

Razred Treći
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 74 časa

 

OPŠTE MEĐUPREDMETNE
KOMPETENCIJE
ISHODI

Po završetku razreda učenik će biti u stanju da:

TEMA

i ključni pojmovi sadržaja

Kompetencija za celoživotno učenje;

Saradnja;

Rešavanje problema;

Odgovorno učešće u demokratskom društvu;

Rad sa podacima i informacijama;

Digitalna kompetencija;

Komunikacija;

Estetička kompetencija

Odgovoran odnos prema okolini;

Odgovoran odnos prema zdravlju;

Preduzimljivost i orijentacija ka preduzetništvu.

– na primeru odabranog dela selektuje poznato od nepoznatog i bitno od nebitnog

– ukazuje na elemente i/ili međusobni odnos elemenata umetničkog dela koji na njega ostavljaju najjači utisak

– diskutuje o funkcionalnim, estetskim i istorijskim aspektima umetničkog dela iznoseći svoje stavove učtivo i argumentovano

– analizira, na odabranim primerima, kako se različite vrste umetnosti povezuju u smislenu celinu

– učestvuje u multidisciplinarnim projektima

– istražuje nove medije

STRUKTURA

Strukture koje stvara priroda i strukture koje stvara čovek

Fraktali

Modularnost u umetnosti

Mogući i nemogući objekti

Optičke varke

Od kamere obskure do digitalne kamere

Animacija

Specijalni efekti

Muzički efekti

PREOBRAŽAJ

Književno delo kao povod

Grafički dizajn

Dizajn upotrebnih predmeta

Design thinking

Communication design

Razvoj uređenja enterijera

    IZRAZ

Klasična i digitalna izložba

Različiti vidovi nastupa kroz istoriju

Scenski nastup

Scenski kostim

Kretanje

Pantomima

Nemi film

Boja i zvuk

Neobični instrumenti

Muzika i tehnologija

Audio knjiga

Predstavljanje sebe i svog dela

 

Razred Četvrti
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 66 časa

 

OPŠTE MEĐUPREDMETNE
KOMPETENCIJE
ISHODI UČENjA

Po završetku razreda učenik će biti u stanju da:

TEMA i ključni pojmovi

sadržaja

Kompetencija za celoživotno učenje;

Saradnja;

Rešavanje problema;

Odgovorno učešće u demokratskom društvu;

– ukazuje na odabranim primerima na vezu umetnosti i nauke

– preispituje činjenice i tumači ih sa više aspekata

– povezuje u samostalnom radu različite vrste umetnosti

– prezentuje vlastite ideje, predloge i rešenja na kreativan način

– prepoznaje sopstvenu uspešnost u samostalnom umetničkom izražavanju

AUTORSTVO

Original, reprodukcija, kopija i citat

Koautorstvo

Aproprijacija u umetnosti

Rad sa podacima i informacijama;

Digitalna kompetencija;

Komunikacija;

Estetička kompetencija

Odgovoran odnos prema okolini;

Odgovoran odnos prema zdravlju;

Preduzimljivost i orijentacija ka preduzetništvu.

– kreira nova i originalna rešenja na osnovu razumevanja koncepta ponuđenih primera umetničkih dela

– -prati aktuelna umetnička događanja i iznosi o njima vlastite kritičke stavove

– -pokazuje interesovanje za aktivnijim ličnim angažmanom u kulturnom životu

Autori i njihova dela

Nezavisni život umetničkog dela

Filmovani roman

Autorsko i narodno stvaralaštvo

OKRUŽENjE

Komercijalna umetnost

Komercijalizacija umetnosti

Drugačija sadašnjost

Arhitektura i tehnologija

Elektronski časopis, sajt i blog

INTERDISCIPLINARNOST

Video spot

Digitalne igre

Aplikacije

Hepening i performans

Umetnički protest

Humanitarna akcija

Skip to toolbar