STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

RAČUNARSKI SISTEMI

Cilj učenja Računarskih sistema je sticanje osnovnih znanja o arhitekturi i organizaciji računara i karakteristikama računarskih sistema.

Razred Prvi
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 74 časa

 

ISHODI 

Po završetku razreda učenik će biti u stanju da:

TEMA i 

ključni pojmovi sadržaja programa

– definiše pojam računarskog sistema i navede i ukratko opiše primere različitih računarskih sistema; 

– razlikuje hardver i softver računarskog sistema;

– opiše osnovne komponente hardvera računarskog sistema;

– razlikuje sistemski i aplikativni softver;

– opiše osnovne uloge operativnog sistema i sistemskog softvera;

– izvrši klasifikaciju aplikativnog softvera i opiše njegove razne uloge;

– opiše odnos između digitalnog i analognog zapisa podataka;

– zapiše prirodan broj u različitim brojevnim sistemima;

– odredi raspon zapisa neoznačenih brojeva na osnovu poznatog broja bitova;

– izvrši operacije sabiranja, oduzimanja i množenja neoznačenih brojeva i prepozna pojavu prekoračenja;

– zapiše označeni broj binarno i pročita binarni zapis označenog broja (u obliku potpunog komplementa i označene apsolutne vrednosti);

– izvrši operacije sabiranja i oduzimanja označenih brojeva i prepozna pojavu prekoračenja;

– zapiše i pročita binarno razlomljeni broj (u obliku fiksnog i pokretnog zareza);

– uspostavi vezu između brojevnih tipova podataka u višem programskom jeziku i digitalnog zapisa brojeva;

– opiše razne načine kodiranja karaktera i upotrebi ih prilikom zapisa tekstualnog dokumenta;

– na informativnom nivou opiše razne načine zapisa multimedijalnog sadržaja (slike, zvuka i videa);

– napravi istinitosnu tablicu date iskazne formule;

– napiše iskaznu formulu u KNF i DNF na osnovu date istinitosne tablice i dobijenu formulu minimalizuje;

– dato kombinatorno kolo predstavi logičkim funkcijama i da na osnovu datih logičkih funkcija grafički predstavi kombinatorno logičko kolo;

– dizajnira i grafički predstavi osnovna kombinatorna kola (polusabirač, sabirač, (de)koder, (de)multiplekser, aritmetičko-logičku jedinicu…);

– objasni princip rada raznih vrsta flip-flopova i njihovu ulogu u izgradnji memorije;

– dizajnira i grafički predstavi osnovna sekvencijalna kola (brojački registar, pomerački registar…);

– razlikuje arhitekturu i organizaciju računarskog sistema;

– opiše osnovne delove i princip rada procesora;

– opiše osnovne slojeve memorijske hijerarhije savremenih računarskih sistema i principe njihovog rada;

– opiše osnovne ulazno-izlazne uređaje i principe njihovog rada;

– opiše magistrale savremenog računarskog sistema i principe njihovog rada;

– ume da napiše, prevede i pokrene jednostavan program na asembleru;

– ume da pozove deo koda napisanog u asembleru iz višeg programskog jezika i da iz asemblera pozove funkciju višeg programskog jezika;

– navede i opiše osnovne instrukcije i načine adresiranja odabranog asemblera;

– u asemblerskom programu realizuje jednostavan algoritam linijske, razgranate i ciklične strukture;

– u asemblerskom programu definiše potprogram kome se podaci prosleđuju preko registara i mašinskog steka;

– opiše vezu između osnovnih koncepata viših programskih jezika i njihove realizacije na asemblerskom nivou.

UVOD U RAČUNARSKE SISTEME 

Pojam i vrste računarskih sistema.

Hardver računarskih sistema.

Softver računarskih sistema.

DIGITALNI ZAPIS PODATAKA 

Odnos digitalnog i analognog zapisa.

Brojevni sistemi: dekadni, binarni, heksadekadni, oktalni.

Zapis neoznačenih brojeva i operacije nad njima.

Zapis označenih brojeva i operacije nad njima.

Zapis razlomljenih brojeva i operacije nad njima.

Zapis teksta.

Zapis slike, zvuka i videa.

LOGIČKE OSNOVE OBRADE PODATAKA 

Bulova algebra.

Kombinatorna logička kola.

Sekvencijalna logička kola.

OSNOVI ARHITEKTURE I ORGANIZACIJE RAČUNARA 

Arhitektura i organizacija računarskog sistema.

Procesor.

Memorijska hijerarhija.

Ulazno-izlazni uređaji.

Magistrale.

ASEMBLERSKO PROGRAMIRANjE 

Asemblerski i mašinski jezici.

Skup instrukcija.

Načini adresiranja.

Mašinski stek.

Primeri programa

Skip to toolbar