STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

PRIMENA RAČUNARA

Cilj učenja Primene računara je sticanje znanja, ovladavanje veštinama i formiranje vrednosnih stavova koji doprinose razvoju informatičke pismenosti neophodne za dalje školovanje, život i rad u savremenom društvu. Učenik razvija sposobnost apstraktnog i kritičnog mišljenja o automatizaciji poslova uz pomoć informaciono-komunikacionih tehnologija i razvija sposobnost efektivnog korišćenja tehnologije na racionalan, etičan i bezbedan način.

Razred Prvi
Nedeljni fond časova 2 + 1 čas
Godišnji fond časova 74 + 37 časova

 

ISHODI 

Po završetku razreda učenik će biti u stanju da:

TEMA i 

ključni pojmovi sadržaja programa

– objasni ulogu IKT u svakodnevnom životu; 

– ilustruje na primerima osnovne pojmove informatike i računarstva (pojam informacija i podatak);

– opiše najvažnije događaje u razvoju IKT;

– napravi paralelu između razvoja ljudskog društva i razvoja informaciono – komunikacionih tehnologija;

– navede osnovne oblasti informatike i računarstva;

– razlikuje i koristi servise interneta;

– koristi sisteme za učenje putem interneta za samostalno i celoživotno učenje;

– pristupa internetu, efikasno i samostalno pretražuje, pronalazi i preuzima informacije sa interneta na svoj uređaj;

– klasifikuje informacije sa interneta, kritički analizira i procenjuje njihov kvalitet i pouzdanost;

– procenjuje prednosti umrežavanja;

– razlikuje komponente računarske mreže;

– pravi pregled osnovnih tehnologija pristupa, adresiranja i principa funkcionisanja interneta;

– primenjuje pravila elektronske komunikacije;

– poznaje vrste licenci i poštuje autorska prava pri korišćenju tuđih materijala;

– razume izazove korišćenja savremenih tehnologija na odgovoran i bezbedan način;

– bezbedno koristi digitalne uređaje;

– sprovodi postupke za zaštitu ličnih podataka i privatnosti na internetu;

– organizuje svoj rad za računarom tako da ne ugrožava svoje fizičko i mentalno zdravlje;

– prepozna oblike nasilja na internetu i zaštiti se od njih;

– razlikuje osnove elemente grafičkog korisničkog interfejsa;

– prilagodi radno okruženje kroz osnovna podešavanja;

– instalira i deinstalira korisničke programe;

– sačuva, modifikuje i organizuje podatke;

– razlikuje najčešće korišćene tipove datoteka;

– sprovodi mere zaštite računara i informacija;

– efikasno i tačno unosi i uređuje neformatiran tekst;

– primenjuje osnovne elemente formatiranja i struktuiranja teksta;

– postavi napredne tekstualne i netekstualne elemente u kreirani dokument;

– poznaje osnovne parametre formatiranja teksta na nivou karaktera, paragrafa i stranica;

– koristi i kreira imenovane stilove;

– koristi elemente u tekstu koji se automatski ažuriraju;

– koristi gotove šablone;

– pripremi dokument za štampu i odštampa ga;

– uređuje i prikazuje slajd prezentacije;

– primenjuje pravila za izradu dobre prezentacije;

– kreira interaktivne prezentacije;

– koristi funkcionalnosti namenjene saradničkom radu;

INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U SAVREMENOM DRUŠTVU 

IKT u svakodnevnom okruženju (uređaji, oblici komunikacije, usluge)

Osnovni pojmovi informatike i računarstva (informacije, podaci, informaciono-komunikacione tehnologije, predmet i oblasti informatike i računarstva).

Razvoj IKT (prikupljanja, skladištenja, obrade, prikazivanja i prenosa podataka)

Računarske mreže (lokalne mreže i internet)

Servisi interneta (elektronska pošta, veb, pretraživači, društvene mreže, blogovi, forumi, komunikacione aplikacije, učenje putem interneta, internet-mape, elektronska trgovina i bankarstvo, servisi u oblaku, audio i video komunikacija)

Društveni aspekti IKT  (značaj i primena digitalnih uređaja, karakteristike informacionog društva, oblasti primene IKT, uticaj korišćenja digitalnih uređaja na zdravlje i okolinu, intelektualna svojina, bezbednost, zaštita ličnih podataka, pravila lepog ponašanja, bezbednost i privatnost na internetu)

ORGANIZACIJA PODATAKA I PRILAGOĐAVANjE RADNOG OKRUŽENjA 

Elementi grafičko-korisničkog interfejsa i interakcija sa njima (radna površina, prozori, meniji, dugmad, akcije mišem ili akcije na ekranu osetljivom na dodir, prečice na tastaturi…).

Podešavanja operativnog sistema (podešavanje datuma i vremena, radne površine, regionalna podešavanja, podešavanja jezika i tastature, korišćenje i podešavanje korisničkih naloga, podešavanja za lakši pristup).

Instaliranje i uklanjanje programa (aplikativnih programa, drajvera).

Rad sa dokumentima i sistemom datoteka.

Sredstva i metode zaštite računara i informacija.

– razlikuje osnovne elemente tabele; 

– razlikuje tipove podataka;

– unese i menja podatke u tabele;

– manipuliše elementima tabele;

– koristi formule za izračunavanje statistika;

– koristi apsolutno i relativno adresiranje;

– vrši osnovno formatiranje tabele;

– sortira i filtrira podatke po zadatom kriterijumu;

– primenjuje uslovno formatiranje

– koristi izvedene tabele;

– predstavi vizuelno podatke na odgovarajući način;

– formatira tabele i odštampa ih;

– razume koncept otvorenih podataka;

– primenjuje pravila zaštite otvorenih podataka;

– pronalazi i preuzima otvorene podatke sa interneta;

– analizira i grafički predstavlja preuzete podatke u formi infografika.

KREIRANjE I UREĐIVANjE DIGITALNIH DOKUMENATA 

Pristupi unosu i obradi teksta (tekst-editori, jezici za obeležavanje, tekst-procesori).

Radno okruženje tekst-procesora i njegovo podešavanje.

Unos teksta i njegovo jednostavno uređivanje (efikasno kretanje kroz tekst, kopiranje, premeštanje, pretraga, zamena teksta).

Formatiranje i oblikovanje teksta (stranice, pasusa, karaktera).

Posebni elementi u tekstu (liste, tabele, slike, matematičke formule…).

Korišćenje i izrada stilova, generisanje sadržaja.

Alatke integrisane u tekst-procesore (provera gramatike i pravopisa, redigovanje teksta, bibliografske reference, indeks pojmova, cirkularna pisama, …).

Korišćenje gotovih šablona.

Štampanje dokumenata. Izvoz u PDF.

Prezentacije i njihova primena (pravila dobre prezentacije, etape u izradi prezentacija).

Radno okruženje programa za izradu slajd-prezentacija i njegovo podešavanje (pogledi na prezentaciju).

Kreiranje slajdova (umetanje i formatiranje teksta, grafikona, slika, zvučnih i video-zapisa, …).

Skladno formatiranje slajdova (master slajd).

Animacije (animacije objekata na slajdovima, animacije prelaza između slajdova, automatski prelazak između slajdova i snimanje naracije).

Interaktivne prezentacije (hiperveze, akciona dugmad).

Štampanje prezentacije.

PROGRAMI ZA TABELARNA IZRAČUNAVANjA 

Program za tabelarna izračunavanja – struktura dokumenta, radno okruženje, osnovni tipovi podataka, kretanje kroz tabelu, transformacije tabele, opseg, jednostavne formule, kopiranje formula, poruke o greškama.

Formatiranje ćelija, tabela i različitih vrsta podataka.

Apsolutno i relativno adresiranje ćelija.

Funkcije i složenije formule.

Automatski unos podataka u tabelu.

Vizuelizacija podataka.

Sortiranje i filtriranje podataka.

Više tabela u jednom dokumentu.

Kombinovanje podataka iz više tabela primenom funkcija za pretraživanje i reference.

Pivot-tabele.

Štampanje i generisanje PDF dokumenta.

PRIMENA OBRADE PODATAKA 

Otvoreni podaci i otvaranje podataka. Osnovni pojmovi.

Formati otvorenih podataka

Građanska prava i obrada podataka

Skupljanje i analiza podataka (skupljanje podataka, „veliki podaci”, fizičko skladištenje podataka, baze podataka, informacioni sistemi)

Portali otvorenih podataka (Javno dostupni repozitorijumi otvorenih podataka.)

Vizualizacija otvorenih podataka

Softver za vizuelizaciju podataka (infografik)

 

Razred Drugi
Nedeljni fond časova 2 časa vežbi
Godišnji fond časova 74 časa vežbi

 

ISHODI 

Po završetku razreda učenik će biti u stanju da:

TEMA 

i ključni pojmovi sadržaja programa

– objasni načine predstavljanja slika u računaru; 

– opiše modele predstavljanja boja u računaru;

– opiše razliku između rasterske i vektorske grafike;

– razlikuje formate datoteka i programe koji se koriste za njihov pregled i obradu;

– koriste ulazne i izlazne grafičke jedinice;

– vrši osnovne korekcije rasterske slike (fotografije);

– promeni rezoluciju slike i format datoteke;

– kreira rastersku sliku korišćenjem alata za crtanje, efekata, maski, isecanja, kopiranja, podešavanja osvetljenosti i kontrasta;

– retušira digitalne fotografije;

– kreira foto-montaže;

– dodaje i uređuje tekst na slici;

– optimizuje sliku za veb;

– odštampa rastersku sliku;

– kreira GIF-animacije;

– kreira vektorsku grafiku korišćenjem osnovnih grafičkih objekata, njihovom transformacijom i kombinovanjem

– koristi slojeve pri uređivanju slike;

– odštampa vektorsku sliku;

– kombinuje rastersku i vektorsku grafiku;

– objasni način predstavljanja zvuka u računaru;

– opiše razliku između snimljenog i sintetičkog zvuka;

– razlikuje formate datoteka i programe koji se koriste za reprodukciju i obradu zvuka;

– koristi mikrofon i zvučnike;

– vrši osnovne operacije nad zvukom;

– vrši konverziju između različitih formata zvučnih datoteka;

– snimi, obradi i reprodukuje zvučni zapis;

– objasni način predstavljanja video-zapisa u računaru;

– razlikuje formate datoteka i programe koji se koriste za reprodukciju i obradu video-zapisa;

– koristi digitalnu kameru;

RAČUNARSKA GRAFIKA 

Uvod u računarsku grafiku

Karakteristike rasterske i vektorske grafike, prednosti i nedostaci.

Različiti formati datoteka.

Programi za pregled i obradu računarske grafike.

Biblioteke rasterske i vektorske grafike na internetu.

Ulazne i izlazne grafičke jedinice (digitalne kamere, skeneri, štampači, ploteri, ekrani…).

Primer programa za kreiranje i obradu rasterske grafike

Radno okruženje programa za obradu rasterske grafike.

Osnovne alatke za crtanje, efekte, maske, isecanje, kopiranje, podešavanja osvetljenosti i kontrasta.

Retuširanje i foto-montaža.

Dodavanje i podešavanje teksta.

Izrada GIF-animacije.

Štampanje rasterske grafike.

Primer programa za kreiranje vektorske grafike

Radno okruženje programa za obradu vektorske grafike.

Crtanje osnovnih grafičkih objekata i podešavanje atributa.

Operacije nad objektima.

Dodavanje i podešavanje teksta.

Vektorizacija rasterske slike.

Rad sa slojevima.

Štampanje vektorske grafike.

Kombinovanje rasterske i vektorske grafike.

OBRADA AUDIO I VIDEO ZAPISA POMOĆU RAČUNARA

Obrada zvuka na računaru

Načini predstavljanja zvuka u računaru.

Programi za reprodukciju zvučnih zapisa.

Osnovni formati zapisa zvuka (wav, mp3, midi).

Radno okruženje programa za obradu zvuka.

Osnovne operacije nad zvučnim datotekama.

Konverzija zvučnih datoteka.

Obrada video zapisa na računaru

Načini predstavljanja video-zapisa u računaru.

– vrši osnovne operacije nad video-zapisom; 

– vrši konverziju između različitih formata video datoteka;

– snimi, obradi i reprodukuje video-zapis

– opiše osnovne funkcije interneta i veba;

– razlikuje veb-servise;

– razume pojam jezika za označavanje;

– kreira jednostavnu veb-stranicu u jeziku HTML;

– kreira i primeni CSS na veb-stranicu;

– razume značenje pojma i način funkcionisanja CMS (Content Management System);

– nabroji osnovne odlike CMS-a;

– identifikuje različita CMS rešenja;

– kreira blog ili veb-sajt;

– administrira blog ili veb-sajt.

Osnovni formati video-zapisa. 

Programi za reprodukciju video zapisa.

Uvoz video zapisa sa uređaja.

Radno okruženje programa za montažu video-zapisa.

Osnovne operacije nad video zapisom u odabranom programu.

Konverzija video formata.

Postavljanje video zapisa na internet.

VEB-PREZENTACIJE

Uvod u veb-tehnologije

Osnovne funkcije interneta i veba.

Osnove jezika HTML.

Uvod u CSS

Rad sa gotovim veb-dizajn rešenjima (CMS)

Šta je CMS (Content Management System). Osobine CMS-a.

Najčešće korišćeni CMS portali.

Izrada bloga ili veb-sajta.

Održavanje i administracija veb-sajta.

III razred
(2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)

  1. Primena računara u matematici

− Programska okruženja namenjena za primenu u matematici.

− Tipovi podataka, konstante i promenljive, aritmetički i logički operatori, naredbe i funkcije.

− Algoritmi za rad sa nizovima, listama i matricama.

− Osnovni elementi numeričke matematike, analiza greške, interpolacija i aproksimacija funkcija, numeričko rešavanje jednačina i metode Monte Karlo.

− Dvodimenzionalni i trodimenzionalni grafik funkcije.

− Kombinatorni i grafovski algoritmi.

  1. Primena računara u raznim oblastima

− Veštačka inteligencija i mašinsko učenje.

− Analiza podataka.

− Kriptografija.

− Biomedicinska informatika.

− Kritični infrastrukturni sistemi.

  1. Računarska grafika – napredniji kurs

− Pravljenje osnovne animacije pomoću efekata i gotovih postavki.

− Animiranje teksta.

− Rad sa slojevima oblika.

− Animacija multimedijalne prezentacije.

− Animacija slojeva.

− Rad sa maskama.

− Distorzija objekata.

− Uklanjanje i promena boja.

− Izrada 3D objekata.

− Upotreba 3D alata.

− Predstavljanje i izvoženje gotovog formata. 

Skip to toolbar