STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

OPERATIVNI SISTEMI I RAČUNARSKE MREŽE

Cilj učenja Operativnih sistema i računarskih mreža je sticanje osnovnih znanja o karakteristikama operativnih sistema i računarskih mreža, radi pravilnog konfigurisanja i uspešnog korišćenja u projektovanju savremenih računarskih sistema.

Razred Drugi
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 74 časa

 

ISHODI 

Po završetku razreda učenik će biti u stanju da:

TEMA 

i ključni pojmovi sadržaja programa

– objasni podelu softvera na sistemski i aplikativni; 

– definiše ulogu operativnog sistema u računarskom sistemu;

– navede osnovne zadatke operativnog sistema;

UVOD U OPERATIVNE SISTEME 

Operativni sistemi

Osnovni koncepti operativnih sistema

Arhitekture operativnih sistema

Razvoj operativnih sistema i istorijat

Značajni operativni sistemi.

– navede tipove strukture operativnog sistema; 

– opiše razvoj operativnih sistema;

– nabroji i opiše značajne operativne sisteme;

– navede razliku između programa i procesa;

– navede najbitnije informacije o toku izvršavanja procesa i gde se čuvaju;

– objasni šta je izvorni kod programa;

– objasni čemu služi kontrolni blok procesa;

– objasni koncept niti;

– navede primere upotrebe niti;

– navede ulogu planera u operativnim sistemima;

– navede vrste sistema za rad u realnom vremenu;

– navede kako se u računarstvu definiše pojam kritične sekcije;

– objasni načine za zaštitu kritične sekcije;

– navede osnovni princip po kome funkcionišu semafori;

– objasni koncept kritičnih regiona;

– objasni princip monitora;

– navede primer zaglavljivanja;

– navede primer izgladnjivanja procesa; objasni mere za sprečavanje zaglavljivanja;

– navede šta podrazumeva detekcija zaglavljivanja;

– objasni šta je memorija i kako se dele na osnovu brzine pristupa;

– navede koje su uloge primarne i sekundarne memorije;

– objasni pojam relativne adrese;

– objasni šta je fizički adresni prostor;

– navede koji tipovi fragmentacije se javljaju kod statičkih, a koji kod dinamičkih particija;

– navede načine za dodelu raspoložive memorije procesu;

– objasni na koji način se logička adresa prevodi u fizičku kod straničenja;

– objasni koja je osnovna ideja segmentacije;

– navede šta je datoteka, a šta sistem datoteka;

– objasni šta je direktorijum i koje organizacije direktorijuma postoje;

– objasni šta su relativne, a šta apsolutne putanje;

– navede tipove pristupnih dozvola nad datotekama i direktorijumima;

– objasni kako se dele ulazno-izlazni uređaji na osnovu načina na koji se prenose podaci;

– objasni šta su magistrale i koja je njihova uloga u računarskom sistemu;

– navede na koji način procesor komunicira sa ulazno-izlaznim uređajima;

– objasni na koji način se korišćenjem prekida upravlja ulazno-izlaznim operacijama;

– navede šta je osnovna uloga drajvera;

– objasni šta je bafer;

– objasni gde se fizički nalazi keš memorija;

– objasni razliku između keširanja i baferovanja;

– navede koje vrste sistemskih poziva postoje;

– opiše način komunikacije korisničkog procesa sa hardverom;

– razume pojam računarske mreže i odakle je potekla potreba za umrežavanjem;

– navede najvažnije kriterijume za klasifikaciju mreže;

– poznaje karakteristike lokalne i globalne mreže;

PROCESI 

Procesi

Stanja procesa

Kontrolni blok procesa

Niti

Redovi procesa

Raspoređivanje procesa

Planeri

Višeprocesorski sistemi

KONKURENTNOST I SINHRONIZACIJA PROCESA

Kritična sekcija

Rešenja zasnovana na aktivnom čekanju

Rešenja za zaštitu kritične sekcije bez aktivnog čekanja

ZAGLAVLjIVANjE

Mere za sprečavanje zaglavljivanja

Mere izbegavanja

Detekcija zaglavljivanja

UPRAVLjANjE MEMORIJOM 

Upravljanje memorijom pri monoprogramiranju

Upravljanje memorijom pri multiprogramiranju

Straničenje

Segmentacija

SISTEM DATOTEKA

Interfejs sistema datoteka

Direktorijumi

Zaštitni mehanizmi i prava pristupa

Struktura i implementacija sistema datoteka

UPRAVLjANjE ULAZNO-IZLAZNIM UREĐAJIMA 

Hardverske komponente

Interfejs uređaja

Drajveri

Softver za upravljanje koji ne zavisi od uređaja

Interfejs ka korisničkim procesima.

RAČUNARSKE MREŽE

Klasifikacija mreža

Istorija interneta

Arhitektura mreže

Referentni model OSI

Referentni model TCP/IP

Bezbednost računarskih mreža

– objasni šta je to kombinovana mreža i od čega se sastoji; 

– navede slojeve referentnog modela ISO-OSI;

– navede koji slojevi čine TCP/IP referentni model;

– objasni koja je uloga IP protokola;

– objasni koja je uloga HTTP protokola;

– objasni mehanizme rada DNS;

– navede bezbednosne probleme kod savremenih računarskih mreža i načine na koji se rešavaju.

Skip to toolbar