Obavezni predmeti

LIKOVNA KULTURA

Cilj učenja likovne kulture je osposobljavanje za komunikaciju i razvijanje kreativnosti i odgovornog odnosa prema očuvanju kulture i umetničkog nasleđa svog i drugih naroda.

Razred Prvi
Nedeljni fond časova 1 čas
Godišnji fond časova 37 časova

 

ISHODI

Po završetku prvog razreda učenik će biti u stanju da:

TEMA SADRŽAJI
– izražava svoja interesovanja i estetske doživljaje odabranim sredstvima i tehnikama;

– koristi umetničko nasleđe kao podsticaj za stvaralački rad;

– oblikuje prezentacije usklađujući tekst i sliku;

– obrazloži svoj estetski doživljaj arheoloških nalaza, umetničkih dela, spomenika kulture i objekata u okruženju;

– ukaže na sličnosti, razlike i međusobni uticaj umetnosti određenih kultura, civilizacija i perioda;

– koristi, samostalno, literaturu i internet za istraživanje;

– izdvaja ključne informacije iz teksta i slike;

– izveštava o učešću u odabranim dešavanjima u umetnosti i kulturi izlažući sopstvene utiske i mišljenje;

– razmatra značaj i ulogu kulture i umetnosti u društvu;

– predlaže obilazak odabranog spomenika kulture u zemlji ili inostranstvu.

ODNOSI Umetnost (Zašto čovek stvara umetnost; Umetnost i priroda; Umetnost i društvo; Umetnost i nauka; Umetnost i tehnologija; Umetnost u prostoru i vremenu; Umetnost i religija; Umetnost i kič…).

Proporcije (Čovek i prostor; Skulpture u pleneru; Pejzaž i arhitektura; Realni i imaginarni prostor…).

Stvaralaštvo (Umetnik i njegovo delo; Umetničko delo i publika; Podsticaj za stvaralački rad; Dizajn i funkcionalnost…).

POJAVE Likovna dela (Kompozicije; Izražajna sredstva vizuelnih umetnosti; Čitanje slike; Integracija različitih umetnosti…).

Nasleđe (Umetnost kroz epohe; Uticaj prošlih kultura i ostvarenja na savremeni život; Kulturna dobra i turizam; Komercijalizacija umetničkih dela; Ustanove kulture…).

 

Razred Drugi
Nedeljni fond časova 1 čas
Godišnji fond časova 37 časova

 

ISHODI

Po završetku razreda učenik će biti u stanju da:

TEMA

i

ključni pojmovi sadržaja programa

– koristi različite tehnike i savremenu tehnologiju u kreativnom radu;

– koristi ideje i inovacije u umetnosti kao podsticaj za stvaralački rad;

– realizuje radove istražujući međusobne uticaje elemenata i principe komponovanja;

– uvažava etička, zdravstvena i sigurnosna pravila u razvijanju i realizovanju likovnih ideja;

– koristi podatke iz literature i sa interneta za istraživačke i projektne zadatke;

– prezentuje na različite načine rezultate istraživačkog i projektnog rada;

– piše prikaze umetničkih dela i izložbi upotrebljavajući stručne termine i iskazujući svoje doživljaje i mišljenje;

– pravi, samostalno ili u saradnji sa drugima, planove koje spomenike i institucije kulture i umetnosti može posetiti prilikom putovanja;

– diskutuje o sličnostima i razlikama, istorijskim stilovima, pravcima i načinima izražavanja znamenitih umetnika;

– diskutuje o tome kako umetnička baština doprinosi očuvanju nacionalnog identiteta i razvoju društva;

– razmatra kako univerzalni jezik umetnosti doprinosi uvažavanju multikulturalnosti i interkulturalne saradnje;

– izveštava o posetama ili učešću u dešavanjima u institucijama kulture (radionice, akcije…).

PROSTOR

Perspektiva.

Umetnik i prostor.

Dvodimenzionalni i trodimenzionalni prostor. Realni i imaginarni prostor.

Prostor u umetničkom delu i umetničko delo u prostoru. Enterijer i eksterijer.

Linearna, vazdušna i kolor perspektiva. Istraživanje prostora kao podsticaj za stvaralački rad. Savremeni mediji i prostor.

Nasleđe.

Renesansa i barok. Preporod i prekretnice u umetnosti. Centri procvata umetnosti.

Sakralna i svetovna arhitektura.

Urbanizam i arhitektonski kompleksi.

Obrazovanje umetnika kroz vreme.

Vodeći umetnici i njihova dela.

Ktitori i mecene.

Kolekcije i kolekcionari u prošlosti i sadašnjosti.

Kulturno nasleđe kao izvor inspiracije savremenih stvaralaca.

Negovanje umetničke baštine i održivi razvoj.

Umetničko i arhitektonsko nasleđe i turizam.

Ustanove kulture.

PROMENE

Svetlost. Svojstva svetlosti.

Svetlost u eksterijeru i enterijeru.

Odnos svetlosti, boje i površina.

Svetlost u različitim medijima.

Osvetljenost i atmosfera. Istraživanje svetlosti kao podsticaj zastvaralački rad.

Nasleđe.

Stilovi i pravci u umetnosti 19.veka.

Prožimanje različitih stilova i pravaca i odjeci u savremenom svetu.

Motivi i teme kroz vreme.

Nauka i umetnost.

Moderna i savremena umetnost.

Eklekticizam u savremenoj umetnosti.

Novi materijali u umetnosti i arhitekturi.

Umetnost i ekonomija.

Značajni centri kulture i umetnosti kao resursi turizma.

Umetnost i održivi razvoj: negovanje umetničke baštine.

Institucije kulture i alternativni prostori: umetnička dešavanja.

Umetnost i mediji.

Skip to toolbar