Novosti

Konkurs za mesto nastavnika

Broj: 107-2 Dana: 23.03.2016. godine

 

K O N K U R S

za radni odnos na radnom mestu:

 

  1. Nastavnika za RAČUNARSKU grupu predmeta na neodređeno vreme, sa 100% od punog radnog vremena.
  2. Nastavnika za predmet NEMAČKI JEZIK na neodređeno vreme, sa 100% od punog radnog vremena.

Kandidati moraju ispunjavati sledeće zakonom propisane uslove za zasnivanje radnog odnosa:

– da ima odgovarajuće obrazovanje, stručnu spremu predviđenu Pravilniku o vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u Računarskoj gimnaziji u Beogradu (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br 26/04 i 2/13) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 15/13);

– da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima;

– da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivično delo primanja mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje;

– da ima državljanstvo Republike Srbije;

– zna jezik na kome ostvaruje obrazovno – vaspitni rad.

– iskustvo u objektivno-orjentisanom programiranju u C#, za računarsku grupu predmeta;

– ECDL sertifikat;

 

Prednost imaju kandidati sa dodatnim iskustvom:

– poznavanje rada na elektronskoj tabli;

– dobro poznavanje engleskog jezika;

– licenca – položen stručni ispit

 

Prijave se dostavljaju , isključivo putem elektronske pošte na adresu: gimnazija@smart.edu.rs, sa naznakom „za konkurs“.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati obavezno treba da pošalju:

  • biografiju,
  • uverenje o državljanstvu (skenirano original,)
  • diplomu o stečenom obrazovanju (skenirano original)
  • ecdl sertifikat (skeniran original)

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Posebno lekarsko uverenje da imaju zdravstvenu sposobnost i uverenje za psihičku, fizičku sposobnost, za rad sa učenicima izdato u zadnjih šest meseci izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu, kao i uverenje o nekažnjavanju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to toolbar