Obavezni predmeti

FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANjE

Cilj učenja fizičkog i zdravstvenog vaspitanja je da učenik kontinuirano razvija znanja, fizičke sposobnosti i motoričke veštine u skladu sa vrednostima fizičkog vežbanja, potrebama za očuvanje i unapređivanje zdravlja i daljeg profesionalnog razvoja.

Razred Prvi
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 74 časa

 

ISHODI

Po završetku prvog razreda učenik će biti u stanju da:

OBLAST/TEMA SADRŽAJI
− svrsishodno primenjuje vežbe, raznovrsna prirodna i izvedena kretanja;

− uporedi i analizira rezultate testiranja sa vrednostima za svoj uzrast i sagleda sopstveni motorički napredak;

− planira i primenjuje usvojene motoričke veštine u svakodnevnom životu;

− igra jedan narodni i jedan društveni ples;

− primenjuje i poštuje osnove principe vežbanog procesa i pravila timskih i sportskih igara;

− odgovorno se odnosi prema objektima, spravama i rekvizitima u prostorima za vežbanje;

− navija fer;

FIZIČKE
SPOSOBNOSTI
Testiranje učenika.

Kondiciona priprema učenika:

– vežbe za razvoj snage;

– vežbe za razvoj pokretljivosti;

– vežbe za razvoj izdržljivosti;

– vežbe za razvoj brzine:

– vežbe za razvoj koordinacije.

– razlikuje različite tipove fizičke aktivnosti;

– primenjuje odgovarajuće vežbe u skladu sa sopstvenim mogućnostima i potrebama;

− prepozna nivo opterećenja tokom vežbanja;

− uoči greške u izvođenju pokreta i kretanja;

− učestvuje na odeljenskom, razrednom i drugim takmičenjima i/ili sportsko-rekreativnim manifestacijama za koje se škola opredeli;

− pomaže organizaciji školskih sportskih manifestacija;

− koristi mogućnosti za svakodnevnu fizičku aktivnost u okruženju i redovno vežba u skladu sa svojim potrebama;

− primeni principe zdrave ishrane;

− primenjuje pravila bezbednosti u različitim fizičkim aktivnostima u školi i van škole;

− u grupnim aktivnostima radi na ostvarivanju zajedničkih ciljeva;

− rešava konflikte na socijalno prihvatljiv način;

− pri vežbanju i kretanju uoči i neguje estetske vrednosti;

− koriguje posledice dugotrajne sedentarne aktivnosti, položaje, pokrete i kretanja koji imaju negativan uticaj na zdravlje primenom fizičkog vežbanja;

− poštuje zdravstveno-higijenska i ekološka pravila u vežbanju;

− redovno kontroliše svoje zdravlje;

− povezuje štetan uticaj koje psihoaktivne supstance imaju na zdravlje.

MOTORIČKE VEŠTINE, SPORT I SPORTSKE DICIPLINE Atletika Usavršavanje tehnike trčanja na kratkim stazama.

Usavršavanje tehnike trčanja na srednjim stazama.

Usavršavanje tehnike skok udalj.

Usavršavanje tehnike skok uvis.

Bacanje kugle.

Sportska
gimnastika
Vežbe na tlu

Osnovni sadržaji

Provera savladanosti elemenata gimnastike iz osnovne škole.

Vaga pretklonom i zanoženjem i spojeno, odrazom jedne noge kolut napred.

Stav na šakama, izdržaj, kolut napred.

Dva povezana premeta strance udesno (ulevo).

Prošireni sadržaji

Premet strance sa okretom za 180„rondat”.

Kolut nazad do stava o šakama.

Premet napred.

Preskok

Zgrčka.

Raznoška.

Krugovi(dohvatni)

Za učenike:

– vučenjem vis uzneto;

– vis stražnji, izdržaj;

– vučenjem vis uzneto;

– spust u vis prednji.

Za učenice:

– uz pomoć sunožnim odskokom naskok u zgib;

– njih u zgibu/uz pomoć;

– spust u vis stojeći.

Razboj

Za učenike:

Osnovni sadržaji

Paralelni razboj.

Njih u uporu.

Saskoci.

Sastav.

Prošireni sadržaji

Njih u uporu, njih i zanjihom sklek;

njih i prednjihom upor, zanjih, prednjihom sklek, zanjihom upor, saskok sa okretom za 180o..

Prednoška (okret prema pritki).

Za učenice dvovisinski razboj ili jedna pritka vratila:

– naskok u upor na n/p (ili uzmak zamahom jedne noge);

– premah odnožno desnom/levom nogom do upora jašućeg;

– prehvat u pothvat upornom rukom (do prednožne) i spojeno odnoženjem zanožne premah, saskok sa okretom za 90°(odnoška), završiti bokom prema pritki.

Vratilo – dohvatno

Za učenike:

Osnovni sadržaji

Sunožnim odrazom uzmak.

Saskok zamahom u nazad.

Prošireni sadržaj

Kovrtljaj nazad iz upora.

Greda

Za učenice:

Osnovni sadržaji

Vežba na niskoj gredi od elemenata predviđenih u osnovnoj školi.

Visoka greda hodanje sa različitim gimnastičkim elementima.

Prošireni sadržaji

Sastav na gredi.

Konj sa hvataljkama

Za učenike:

Prošireni sadržaj

Premah odnožno desnom napred, zamah ulevo, zamah udesno, zamah ulevo i spojeno premah levom napred, premah desnom nazad, zamah ulevo, zamah udesno i spojeno premahom desne; saskok sa okretom za 90°ulevo do stava na tlu, levi bok prema konju.

Fizička aktivnost po izboru Ponavljanje i utvrđivanje ranije obučavanih elemenata tehnike.

Proširivanje i produbljavanje tehničko-taktičkih sposobnosti učenika.

Učestvovanje na takmičenjima na nivou odeljenja.

    Ples i ritmika Osnovni sadržaji

Narodno kolo „Moravac”.

Engleski valcer.

Prošireni sadržaji

Narodna kola i plesovi po izboru.

Ritmički elementi i vežbe po izboru.

Poligoni Kobinovani poligon u skladu sa realizovanim motoričkim sadržajima.
FIZIČKA I ZDRAVSTVENA KULTURA Fizičko obrazovanje Osnovna pravila i principi vežbanja:

– zagrevanje,

– razgibavanje,

– disanje,

– doziranje vežbanja,

– smirivanje organizma.

Osnovne motoričke sposobnosti.

Pravila sportskih igara i disciplina.

Bezbednost u vežbanju.

Zdravstvena kultura Pojam zdravlja.

Fizičko vežbanje u funkciji unapređivanja zdravlja i prevencije bolesti.

Bolesti koje nastaju usled nepravilnog održavanja lične higijene i neredovne fizičke aktivnosti.

Značaj redovnih lekarskih pregleda.

Uravnotežena i zdrava ishrana.

Psihoaktivne supstance i nedozvoljena sredstva.

 

Razred Drugi
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 74 časa

 

ISHODI

Po završetku razreda učenik će biti u stanju da:

OBLAST, TEMA

i

ključni pojmovi sadržaja

− pravilno primenjuje vežbe, raznovrsna prirodna i izvedena kretanja;

− uporedi i analizira rezultate testiranja sa vrednostima za svoj uzrast;

− sagleda sopstveni motorički status i uz pomoć nastavnika primeni vežbanja u cilju njegovog poboljšanja;

− primenjuje usvojene motoričke veštine u različitim životnim situacijama;

− igra jedan narodni i jedan društveni ples;

− primenjuje i poštuje osnove principe vežbaonog procesa. uz pomoć nastavnika primnjuje osnovne metode za razvoj motoričkih sposobnosti;

− odgovorno se odnosi prema objektima, spravama i rekvizitima u prostorima za vežbanje;

− prepozna i reši konfliktnu situaciju;

– primenjuje odgovarajuće vežbe u skladu sa sopstvenim mogućnostima i potrebama;

− uz pomoć nastavnika koriguje grešake u izvođenju pokreta i kretanja;

− učestvuje na odeljenjskom, razrednom i drugim takmičenjima;

− pomaže u organizaciji školskih sportskih manifestacija;

− koristi mogućnosti za svakodnevnu fizičku aktivnost i redovno vežba;

− poveže principe zdrave ishrane i vežbanje;

− primenjuje pravila bezbednosti u različitim fizičkim aktivnostima;

− rešava konflikte na socijalno prihvatljiv način;

− koriguje posledice dugotrajne sedentarne aktivnosti, položaje, pokrete i kretanja koji imaju negativan uticaj na zdravlje primenom fizičkog vežbanja;

− redovno kontroliše svoje zdravlje;

− razlikuje pozitivan i negativan uticaj vežbanja za reproduktivno zdravlje;

poveže štetan uticaj koje energetski napitci, psihoaktivne supstance i nedeozvoljena sredstva imaju na zdravlje.

FIZIČKE SPOSOBNOSTI

Testiranje učenika. Primena nacionalne baterije testova.

Kondiciona priprema učenika.

MOTORIČKE VEŠTINE SPORT I SPORTSKE DICIPLINE

Atletika

Usavršavanje tehnike atletskih disciplina – trčanja, skokova udalj i uvis i bacanja.

Četvoroboj.

Sportska gimnastika

Osnovni sadržaji

Vežbe na tlu.

Preskoci i skokovi.

Vežbe u uporu.

Vežbe u visu.

Greda.

Gimnastički poligon.

Prošireni sadržaji

Vežbe na tlu – složeniji sastav.

Visoka greda.

Preskok.

Konj sa hvataljkama.

Vežbe u uporu – složeniji sastav.

Vežbe u visu – složeniji sastav.

Sportske igre i aktivnosti po izboru

Sportske igre, rukomet, košarka, odbojka, futsal

Proširivanje i produbljavanje tehničko-taktičkih sposobnosti učenika.

Aktivnosti po izboru

Aerobik i drugi fitnes programi, stoni tenis, badminton i dr.

Ples i ritmika

Narodno kolo „Moravac”.

Bečki valcer.

Narodne igre i Ples iz sredine u kojoj se škola nalazi.

Narodna kola i plesovi po izboru.

Ritmički elementi i sastavi.

Poligoni

Kombinovani poligon u skladu sa savladanim motoričkim sadržajima.

FIZIČKA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Fizičko obrazovanje

Pravila i principi vežbanja.

Osnovni metodi razovja motoričkih sposobnosti (snaga, brzina, izdržljivost, pokretljivost).

Taktika igre.

Bezbednost u vežbanju.

Uloga fizičke osposobljenosti i motoričkih zanja u vanrednim situacijama

Primena informacionih tehnologija u fizičkoj aktivnosti.

Zdravstvena kultura

Fizičko vežbanje u funkciji unapređivanja zdravlja, reproduktivnog zdravlja i prevencije bolesti.

Nedovoljna fizička aktivnost kao jedan od rizika u nastanku bolesti.

Značaj redovnih lekarskih pregleda i fizička aktivnost.

Ishrana i vežbanje – posledice neadekvatih dijeta i dijetetskih proizvoda.

Rizici od konzumiranja energetskih napitaka, psihoaktivnih suspstanci i nedozvoljenih sredstava.

 

Razred Treći
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 74 časa

 

ISHODI

Po završetku razreda učenik će biti u stanju da:

OBLAST, TEMA i

ključni pojmovi sadržaja

− bira i primenjuje vežbe, raznovrsna prirodna i izvedena kretanja;

− analizira i uporedi rezultate testiranja sa vrednostima za svoj uzrast;

− sagleda sopstvene motoričke i funkcionalne i primeni vežbanja u cilju njihovog poboljšanja;

− svrsishodno primeni usvojene motoričke veštine u različitim životnim situacijama;

− igra narodni i društveni ples;

− primeni osnovne principe trenažnog procesa i osnovne metode unapređivanja motoričkih sposobnosti;

− odgovorno se odnosi prema objektima, spravama i rekvizitima u prostorima za vežbanje;

− rešava konfliktne situacije;

– primeni odgovarajuće vežbe u skladu sa mogućnostima i potrebama;

− samostalno koriguje greške u izvođenju pokreta i kretanja;

− učestvuje na odeljenjskom, razrednom i drugim takmičenjima;

− pomaže i učestvuje u organizaciji školskih sportskih manifestacija;

− koristi mogućnosti za svakodnevnu fizičku aktivnost;

FIZIČKE SPOSOBNOSTI

Testiranje učenika

Kondiciona priprema učenika (snaga, brzina, izdržljivost, gipkost, koordinacija)

Izrada programa vežbanja unapređivanja motoričkih sposobnosti

MOTORIČKE VEŠTINE, SPORT I SPORTSKE DISCIPLINE

Atletika

Usavršavanje tehnike atletskih disciplina – trčanja, skokova udalj i uvis i bacanja

Četvoroboj

Sportska gimnastika

Osnovni sadržaji

Vežbe na tlu

Preskoci i skokovi

Vežbe u uporu

Vežbe u visu

− uskladi ishranu sa vežbanjem;

− primenjuje pravila bezbednosti u različitim fizičkim aktivnostima i prenosi ih druge učesnike u vežbanju;

− koriguje posledice dugotrajne sedentarne aktivnosti, položaje, pokrete i kretanja koji imaju negativan uticaj na zdravlje primenom fizičkog vežbanja;

− redovno kontroliše svoje zdravlje;

− razlikuje pozitivan i negativan uticaj vežbanja za reproduktivno zdravlje i primenjuje mere predostrožnosti kod sebe i drugih;

− ne konzumira energetske napitke, psihoaktivne i farmakološke supstance i druga nedozvoljena sredstva koja imaju štetan uticaj na organizam.

Greda

Gimnastički poligon

Prošireni sadržaji

Vežbe na tlu – složeniji sastav

Visoka greda

Preskok

Konj sa hvataljkama

Vežbe u uporu – složeniji sastav

Vežbe u visu – složeniji sastav

Sportske igre i aktivnosti po izboru

Sportske igre

Rukomet, košarka, odbojka, futsal

Proširivanje i produbljavanje tehničko-taktičkih sposobnosti učenika.

Aktivnosti po izboru

Aerobik i drugi fitnes programi, stoni tenis, badminton, orijentiring, borenja i dr.

Ples i ritmika

Narodn kolo „Užičko kolo”

Bečki valcer − usavršavanje

„Rock n roll”

Narodne igre i ples iz sredine u kojoj se škola nalazi

Narodna kola i plesovi po izboru

Ritmički elementi i sastavi

Poligoni

Kombinovani poligon u skladu sa savladanim motoričkim sadržajima

FIZIČKA I ZDRAVSTVENA KULTURA
Fizičko obrazovanje

Osnovni principi treninga

Fitnes programi

Taktika sportskih igara

Bezbednost u vežbanju

Uloga fizičke osposobljenosti i motoričkih znanja u vanrednim situacijama

Moguće konfliktne situacije u sportu i rekreaciji

Značaj fizičke osposobljenosti za rad i odbranu

Primena informacionih tehnologija u cilju produbljivanje znanja iz sporta i rekreacije

Zdravstvena kultura

Fizičko vežbanje, zdravlje, reproduktivno zdravlje i prevencija bolesti

Hipokinezija i njene posledice

Redovni lekarski pregledi kao mera smanjenja rizika u vežbanju i treningu

Ishrana i vežbanje – posledice neadekvatih dijeta i upotreba dijetetskih proizvoda

Pravilna upotreba dodataka ishrani

Rizici i posledice konzumiranja energetskih napitaka, psihoaktivnih suspstanci i nedozvoljenih sredstava

 

Razred Četvrti
Nedeljni fond časova 2 časa
Godišnji fond časova 66 časova

 

ISHODI

Po završetku razreda učenik će biti u stanju da:

OBLAST, TEMA i

ključni pojmovi sadržaja

− bira i primenjuje vežbe, raznovrsna prirodna i izvedena kretanja;

− analizira i uporedi rezultate testiranja sa vrednostima za svoj uzrast;

− sagleda sopstvene motoričke i funkcionalne i primeni vežbanja u cilju njihovog poboljšanja;

− svrsishodno primeni usvojene motoričke veštine u različitim životnim situacijama;

− igra narodne i društvene plesove;

− primeni osnovne principe trenažnog procesa i osnovne metode unapređivanja motoričkih sposobnosti;

− izradi individualni program vežbanja;

− odgovorno se odnosi prema objektima, spravama i rekvizitima u prostorima za vežbanje;

− rešava konfliktne situacije;

– primeni odgovarajuće vežbe u skladu sa mogućnostima i potrebama;

− učestvuje na odeljenjskom, razrednom i drugim takmičenjima;

− pomaže i učestvuje u organizaciji školskih sportskih manifestacija;

− koristi mogućnosti za svakodnevnu fizičku aktivnost;

− uskladi ishranu sa vežbanjem;

− primenjuje pravila bezbednosti u različitim fizičkim aktivnostima i prenosi ih druge učesnike u vežbanju;

− koriguje posledice dugotrajne sedentarne aktivnosti, položaje, pokrete i kretanja koji imaju negativan uticaj na zdravlje primenom fizičkog vežbanja;

FIZIČKE SPOSOBNOSTI

Testiranje učenika

Kondiciona priprema učenika (snaga, brzina, izdržljivost, gipkost, koordinacija)

Primena prirodnih i izvedenih oblika kretanja u funkciji razvoja fizičkih sposobnosti

MOTORIČKE VEŠTINE, SPORT I SPORTSKE DISCIPLINE

Atletika

Usavršavanje tehnike atletskih disciplina – trčanja, skokova udalj i uvis i bacanja

Atletsko odeljensko takmičenje

Sportska gimnastika

Osnovni sadržaji

Vežbe na tlu

Gimnastički poligon

Prošireni sadržaji

Vežbe na spravama i tlu

Sportske igre i aktivnosti po izboru

Sportske igre

Rukomet, košarka, odbojka, futsal – igra

− sagleda uzroke i posledice devijantog ponašanja na sportskim priredbama;

− redovno kontroliše svoje zdravlje;

− razlikuje pozitivan i negativan uticaj vežbanja za reproduktivno zdravlje i primenjuje mere predostrožnosti kod sebe i drugih;

− odupre izazovima konzumiranja energetskih napitaka, psihoaktivnih i farmakoloških supstanci i drugih nedozvoljenih sredstava.

− adekvatno reaguje pri pružanju prve pomoći sebi ili drugom licu.

Aktivnosti po izboru

Aerobik, pilates i drugi fitnes programi, stoni tenis, badminton, orijentiring, borenja i dr.

Ples i ritmika

Priprema za maturski ples

Ritmički elementi i sastavi

Poligoni

Kombinovani poligon u skladu sa savladanim motoričkim sadržajima

FIZIČKA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Fizičko obrazovanje

Osnovni principi treninga i izrada individualnih programa vežbanja

Fitnes programi

Bezbednost u vežbanju

Značaj fizičke osposobljenosti i motoričkih znanja za snalaženje u vanrednim situacijama

Sociološki aspekti navijanja u sportu

Značaj fizičke osposobljenosti za rad, odbranu i poslove u fizičkom vaspitanju, rekreaciji i sportu

Primena informacionih tehnologija u fizičkom vežbanju, sportu i rekreaciji

Zdravstvena kultura

Zdravlje, reproduktivno zdravlje, prevencija bolesti i fizičko vežbanje

Hipokinezija i njene posledice na zdravlje

Redovni lekarski pregledi kao mera smanjenja rizika u vežbanju i treningu

Posledice neadekvatih dijeta i upotreba dijetetskih proizvoda

Pravilna upotreba dodataka ishrani

Posledice konzumiranja energetskih napitaka, psihoaktivnih suspstanci i nedozvoljenih sredstava

Osnove prve pomoći

Skip to toolbar