STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

BAZE PODATAKA

Cilj nastavnog predmeta Baze podataka je sticanje osnovnih znanja o tehnikama projektovanja baza podataka kao odgovora na poslovnu potrebu za informacionim sistemima.

III razred
(
1 čas teorije i 1 čas vežbe nedeljno, 37 časova teorije i 37 časova vežbi godišnje)

  1. Projektovanje baza podataka

– Podaci i potreba za bazama podataka. Relaciona baza podataka;

– Logički model kao projekat za kreiranje baze podataka;

– Entiteti (objekti), atributi, veze;

– Modelovanje specifičnih situacija;

– Normalizacija modela.

  1. Relacione baze podataka

– Priprema za izradu relacione baze podataka na osnovu logičkog modela;

– Tabela. Primarni ključ, strani ključ i druga ograničenja.

  1. Upitni jezik SQL

– Upitni jezik SQL za rad sa relacionom bazom podataka;

– Upit SELECT sa mnogobrojnim mogućnostima;

– Komande jezika SQL za kreiranje tabela i pogleda;

– Komande jezika SQL za obradu podataka (INSERT, UPDATE, DELETE);

– Transakcije;

– Administracija baze i višekorisnički rad.

IV razred
(
1 čas teorije i 2 časa vežbe nedeljno, 33 časa teorije i 66 časova vežbi godišnje)

  1. Programiranje i baze podataka

– Pisanje programa koji u sebi imaju komande upitnog jezika SQL i obrađuju podatke iz baze podataka (na jedan od dva opisana načina)

  • Pisanje programa unutar sistema za upravljanje bazama podataka (procedure, funkcije, trigeri, kursori)
  • Pisanje programa u nekom programskom jeziku višeg nivoa (Java, C#…) koji ima ugnježdene komande upitnog jezika SQL.
  1. Druge aktuelne tehnologije

– Drugi načini organizovanja podataka. Aktuelne tehnologije.

– XML kao model podataka, struktura, prednosti i nedostaci.

Skip to toolbar