Opšti nastavni predmeti

Hemija

Cilj nastave hemija je proširivanje i produbljivanje znanja iz hemije, neophodnih za naučno tumačenje i razumevanje pojava u prirodi, čime se doprinosi podizanju nivoa opšte obrazovanosti i kulture učenika.

Zadaci nastave hemije su:

 • sticanje širih i produbljivanje znanja o strukturi supstance, hemijskim elementima, neorganskim i organskim jedinjenjima;
 • izgrađivanje shvatanja o materijalnosti sveta i hemijskom kretanju materije;
 • sticanje celovite predstave o povezanosti, međusobnoj zavisnosti i uslovljenosti pojava i procesa u prirodi, u korelaciji sa srodnim disciplinama (fizika, biologija);
 • osposobljavanje učenika da razumeju osnovne principe savremene tehnologije i sagledaju značaj proizvoda hemijske industrije u svakodnevnom životu;
 • sagledavanje značaja i mesta hemije i hemijske industrije sa aspekta zaštite i unapređivanja radne i životne sredine;
 • upoznavanje učenika sa metodama hemijskih istraživanja;
 • razvijanje kritičke i stvaralačke mašte i pozitivnih osobina ličnosti.

SADRŽAJI PROGRAMA ZA I RAZRED (2 časa nedeljno, 74 časova godišnje)

 • Materija (6)
 • Demonstracioni ogledi:
  • – Postupci za odvajanje sastojaka smeše (može i rad u grupi ili u parovima),
  • – Sagorevanje magnezijuma i reakcija dobijenog oksida sa vodom i hloridnom kiselinom.
  • – Sagorevanje crvenog fosfora i reakcija dobijenog oksida sa vodom.
 • Struktura atoma (5)
 • Demonstracioni ogledi:
  • – Bojenje plamena (soli natrijuma, litijuma, barijuma, stroncijuma…).
  • – Promenljivost svojstva elemenata III perioda.
 • Hemijska veza (7)
 • Demonstracioni ogledi:
  • – Rastvaranje vodonika i hlorovodonika u vodi i ispitivanje elektroprovodljivosti ovih rastvora.
  • – Ispitivanje elektroprovodljivosti čvrstog, rastopljenog i rastvorenog kalijum-nitrata.
 • Hemijske reakcije (9)
 • Demonstracioni ogledi:
  • – Dejstvo hloridne kiseline različitih koncentracija na cink ili magnezijum.
  • – Razlaganje vodonik-peroksida (bez i u prisustvu katalizatora).
 • Rastvori (10)
 • Demonstracioni ogledi:
  • – Određivanje elektroprovodljivosti destilovane vode, vode za piće i rastvora različitih elektrolita.
  • – Određivanje pH vrednosti različitih rastvora elektrolita.
 • Oksido- redukcione reakcije (6)
 • Demonstracioni ogledi:
  • – Elektroliza vode ili cink-jodida.
 • Nemetali (18)
 • Demonstracioni ogledi:
  • – Reaktivnost elemenata VIIa grupe.
  • – Sagorevanje ugljenika, sumpora, fosfora u kiseoniku i rastvaranje nagrađenih oksida u vodi
  • – Reakcija bakra i azotne kiseline.
  • – Dobijanje i ispitivanje svojstva amonijaka.
 • Metali (7)
 • Demonstracioni ogledi:
  • – Uzajamno dejstvo natrijuma, magnezijuma, aluminijuma sa vodom.
  • – Reakcija aluminijum-hidroksida sa kiselinama i bazama.
 • Prelazni metali (6)
 • Demonstracioni ogledi:
  • – Dobijanje anhidrovanog kupri sulfata i njegovo rastvaranje u vodi.
  • – Kalijum-permanganat kao oksidaciono sredstvo u kiseloj, baznoj i neutralnoj sredini.

SADRŽAJI PROGRAMA ZA II RAZRED (1 čas nedeljno, 35 časova godišnje)

 • Uvod u organsku hemiju (2)
 • Ugljovodonici (7)
 • Demonstracioni ogledi:
  • – Ispitivanje svojstva metana ili n-heksana.
  • – Ispitivanje svojstva nezasićenih ugljovodonika (eten).
 • Kiseonička organska jedinjenja (15)
 • Demonstracioni ogledi:
  • – Oksidacija metanola.
  • – Reakcija srebrnog ogleda.
  • – Hidroliza saharoze.
 • Azotna organska jedinjenja (8)
 • Demonstracioni ogledi:
  • – Biuretska i ksantoproteinska reakcija.
  • – Taloženje proteina pomoću elektrolita
 • Vitamini, hormoni, alkaloidi, antibiotici (3)