Opšti nastavni predmeti

Geografija

Cilj nastava geografije u gimnaziji je da učenik stekne nova i produbljena znanja, umenja i navike iz fizičke, društvene i nacionalne geografije Srbije (pojmovi, zakonitosti razvoja i teritorijalnog rasporeda geografskih objekata, pojava i procesa) neophodnih za naučno tumačenje savremene svetske stvarnosti i razvoj patriotizma.

Zadaci nastave geografije su da učenik:

 • upozna predmet i metode proučavanja prirodno-geografskih i društveno-geografskih objekata, pojava i procesa i njihovo delovanje na svojstva geografske sredine;
 • uočava i shvata korelativne odnose između geografije i drugih prirodnih i društvenih nauka;
 • stekne globalne predstave o fizičko-geografskim karakteristikama zemlje;
 • shvati i razume zakonomerni razvoj geografske sredine kao rezultat delovanja prirodnih pojava, procesa i čoveka;
 • upoznaju aktuelnu i kompleksnu geografsku stvarnost savremenog sveta;
 • stiče nova znanja o svojoj otadžbini, njenom položaju, mestu i ulozi u savremenom svetu;
 • stiče nova znanja o prirodi, stanovništvu, naseljenosti i privredi Srbije;
 • vaspitava se na stečenim geografskim znanjima u duhu pripadnosti nedeljivom globalnom svetu;
 • razvija osećanja socijalne pripadnosti i privrženosti sopstvenoj naciji i kulturi i aktivno doprinosi očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta;
 • razvija međusobno uvažavanje, saradnju i solidarnost između pripadnika različitih socijalnih, etničkih i kulturnih grupa i da doprinosi društvenoj koheziji;
 • podržava procese međunarodne integracije;
 • koristi različite izvore informacija i uočava njihovu važnost u geografskim saznanjima;
 • se osposobljava da na terenu osmatra, meri, analizira, intervjuiše, skicira i prikuplja podatke;
 • razvija sposobnost iskazivanja geografskog znanja rečima, slikom, kvantitativno, tabelarno, grafički i shematski;
 • se obuči tehnikama timskog i grupnog rada i grupnog odlučivanja;
 • se osposobi za kontinuirano obrazovanje i samoobrazovanje.

SADRŽAJI PROGRAMA ZA I RAZRED (2 časa nedeljno, 72 časova godišnje)

 • Uvod u fizičku geografiju (1)
 • Opšte fizičko-geografske odlike zemlje (3)
 • Unutrašnja građa zemlje i geološki razvoj zemljine kore (4)
 • Reljef zemljine površine (12)
 • Atmosfera (10)
 • Hidrosfera (12)
 • Biosfera (5)
 • Fizičko-geografske zakonitosti u geografskom omotaču (4)
 • Uvod u društvenu geografiju (1)
 • Karta i kartografski metod u geografiji (4)
 • Stanovništvo i naselja (6)
 • Osnovne političko-geografske karakteristike savremenog sveta (3)
 • Osnovne ekonomsko-geografske odlike svetske privrede (5)

SADRŽAJI PROGRAMA ZA II RAZRED (2 časa nedeljno, 72 časova godišnje)

 • Političko-geografske, demografske i ekonomsko-geografske odlike pojedinih delova sveta (22)
 • Osnovna demografska obeležja i kulturni uticaji na Balkanskom poluostrvu i u Srbiji (4)
 • Položaj, granice i veličina Republike Srbije (3)
 • Prirodne odlike Srbije (8)
 • Stanovništvo i naselja (4)
 • Privreda Srbije (12)
 • Regionalne celine Srbije (11)
 • Srbi u bivšim Jugoslovenskim republikama i dijaspori (6)