Pregled kategorije

Opšti nastavni predmeti

Opšti nastavni predmeti

Fizičko i zdravstveno vaspitanje vaspitanje

Cilj nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja je zadovoljavanje osnovnih biopsiho-socijalnih potreba učenika u oblasti fizičke kulture; formiranje pravilnog shvatanja i odnosa prema fizičkoj kulturi i trajno podsticanje učenika da te aktivnosti ugrade u svakodnevni život i kulturu življenja. Zadaci…

Opšti nastavni predmeti

Umetnost

CILJ nastave predmeta Umetnost je otkrivanje svih raspoloživih mogućnosti kod učenika za umetničko izražavanje, osposobljavanje za razumevanje umetničkih dela, kao i oplemenjivanje ličnosti učenika u skladu sa društvenom, humanističkom i stručnom orijentacijom. ZADACI nastave predmeta Umetnost su da: uvodi…

Opšti nastavni predmeti

Biologija

Cilj nastave biologije je da učenicima pruži opšta znanja koja se stiču usvajanjem obrazovno-vaspitnih sadržaja uz korišćenje metoda svojstvenih naučnom pristupu čime se kod učenika razvija kritičko mišljenje, težnja za otkrivanjem i proverom sposobnosti za razumevanje savremene nauke. Izučavanjem…

Opšti nastavni predmeti

Fizika

Cilj nastave fizike u gimnaziji jeste da učenici steknu osnovna znanja iz fizike (pojave, pojmovi, zakoni, teorijski modeli) i osposobe se za njihovu primenu, kao i da steknu osnovu za nastavljanje obrazovanja na višim školama i fakultetima, na kojima…

Opšti nastavni predmeti

Psihologija

Cilj nastave psihologije je usvajanje znanja koja omogućavaju učenicima da shvate biološku i društvenu uslovljenost psihičkog života i doprinos formiranju naučnog pogleda na svet, čoveka i njegovo individualno i društveno ponašanje. Zadaci nastave psihologije su da učenici: stiču znanja…

Opšti nastavni predmeti

Hemija

Cilj nastave hemija je proširivanje i produbljivanje znanja iz hemije, neophodnih za naučno tumačenje i razumevanje pojava u prirodi, čime se doprinosi podizanju nivoa opšte obrazovanosti i kulture učenika. Zadaci nastave hemije su: sticanje širih i produbljivanje znanja o…

Opšti nastavni predmeti

Istorija

Cilj nastave istorije je da učenici ovladaju znanjima i umenjima o razvoju ljudskog društva od najstarijih vremena do savremenog doba. Zadaci nastave su: ovladavanje znanjima o istorijskim pojavama i procesima na sadržajima o prošlosti ljudskog društva u celini i…

Opšti nastavni predmeti

Engleski jezik

Cilj nastave stranih jezika je sticanje, proširivanje i produbljivanje znanja i umenja u svim jezičkim aktivnostima, upoznavanje kulturnog nasleđa stvorenog na datom stranom jeziku i osposobljavanje za dalje obrazovanje i samoobrazovanje. Zadaci nastave stranih jezika su da učenici: usvoje…

Opšti nastavni predmeti

Geografija

Cilj nastava geografije u gimnaziji je da učenik stekne nova i produbljena znanja, umenja i navike iz fizičke, društvene i nacionalne geografije Srbije (pojmovi, zakonitosti razvoja i teritorijalnog rasporeda geografskih objekata, pojava i procesa) neophodnih za naučno tumačenje savremene…

Opšti nastavni predmeti

Filozofija

Cilj nastave filozofije je unapređivanje opšteg obrazovanja upoznavanja glavnih sadržaja i razvojno-istorijskih tokova filozofskog mišljenja. Zadaci nastave su da učenici: upoznaju osnovne elemente i principe mišljenja; shvate odnos ispravnog i istinitog mišljenja, jezika i mišljenja i drugih problema saznanja…

Opšti nastavni predmeti

Srpski jezik i književnost

Cilj nastave srpskog jezika i književnosti jeste obrazovanje i vaspitanje učenika kao slobodne, kreativne i kulturne ličnosti, kritičkog uma i oplemenjenog jezika i ukusa. Zadaci nastave srpskog jezika i književnosti su da: upoznaje učenike sa književnom umetnošću; razvija humanističko…